Zmiany w aptekach w 2023 roku

Kolejny rok przed nami a wraz z nim zmiany dotyczące także aptek i farmaceutów (fot. Shutterstock).Kolejny rok przed nami a wraz z nim zmiany dotyczące także aptek i farmaceutów (fot. Shutterstock).

Kolejny rok przed nami a wraz z nim zmiany dotyczące także aptek i farmaceutów – zarówno w kwestii prowadzenia działalności i sprzedaży leków, jak i ważnych tematów dla pacjentów. Przedstawiamy podsumowanie najważniejszych zmian, które obowiązują od 1 stycznia 2023 r.

Nowa lista leków refundowanych

Jak co dwa miesiące, zgodnie z Ustawą refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, wchodzi w życie nowa lista refundacyjna.

Zmiany dotyczą programów lekowych, m.in. w onkologii i poszerzenia wskazań refundacyjnych, co części pacjentom umożliwi bezpłatną terapię. Ponadto wpisano na listę cztery nowe substancje stosowane w lecznictwie szpitalnym. Są to: Acalabrutinib, Awatrombopag, Elotuzumab oraz Luspatercept.

Dla pacjentów aptek otwartych najistotniejsze zmiany to m.in.:

  • spadek z listy refundacyjnej insuliny degludec (Tresiba) u pacjentów z cukrzycą typu 1. (zarówno dzieci powyżej 1. roku życia, jak i dorośli);
  • leki wziewne zawierające beklometazon + formoterol w dawce 200+6 µg/dawkę (Fostex, Formodual) refundowane będą wyłącznie dla pacjentów z astmą, ze względu na zmiany w zapisie wskazań w ChPL tych produktów;
  • wycofano się z refundacji pięciu leków stosowanych off-label, ze względu na brak opinii lub negatywną opinię Konsultanta Krajowego – dotyczy to substancji: azatiopryna, chlorambucyl, metotreksat, prednizolon oraz takrolimus;
  • znacząco wzrasta dopłata pacjenta do szczepionki Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie 3 – od stycznia 2023 roku, pacjent zapłaci aż o 452,70 zł więcej;
  • pacjenci z cukrzycą zapłacą mniej (o ponad 60 zł) za sitagliptynę (Januvia) oraz sitagliptynę z metforminą (Janumet).

Podsumowując, większość zmian cen to zmiany „kosmetyczne”, które nie powinny wprowadzić chaosu w aptekach. Ogólnie rzecz biorąc, pacjent za 426 pozycji w obwieszczeniu zapłaci więcej, a za 292 pozycji zapłaci mniej. Od 1 stycznia 2023 r. refundowanych będzie 137 nowych produktów lub wskazań, natomiast 79 produktów lub wskazań spadło z listy. 

W związku z podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia za płacę od stycznia 2023 roku rośnie również opłata za lek recepturowy. Wyniesie ona 17,50 zł. Jeśli w lipcu tego roku ponownie wzrośnie kwota minimalnego wynagrodzenia, cena leku recepturowego będzie wynosić wtedy 18,00 zł.

Zmiany dla przedsiębiorców

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki, wymaga się, aby w aptece znajdowało się wyposażenie służące do całodobowego pomiaru temperatury i wilgotności powietrza. Urządzenie to musi posiadać świadectwo wzorcowania wydane przez akredytowane laboratorium wzorcujące oraz system umożliwiający zapis temperatury lub wilgotności oraz powiadamianie o przekroczeniach temperatury lub wilgotności.

Dotyczy to przechowywania leków, w tym produktów leczniczych homeopatycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, surowców farmaceutycznych i wyrobów medycznych a także miejsca, gdzie sporządza się leki recepturowe. 

W urządzeniach chłodniczych wymagany jest pomiar temperatury według powyższych wytycznych. Ponadto zgodnie ze znowelizowaną ustawą – Prawo farmaceutyczne rosną opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie (lub za zmianę zezwolenia) punktów aptecznych oraz aptek.

Wysokość opłat za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego (lub zmiana zezwolenia) nie może przekroczyć dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli w 2023 roku – 6980 zł brutto.

Za wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki opłata wynosi pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 17450 zł, natomiast za zmianę zezwolenia, pobiera się 20% tej kwoty.

Zmiany w refundacji wyrobów medycznych, w tym pieluchomajtek

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, refundacja produktów chłonnych, takich jak wkładki, majtki chłonne lub pieluchomajtki, uzależniona będzie od ich minimalnej chłonności.

Nowy próg chłonności wynosić będzie 450 g (dotychczas było 250 g). Oznacza to, że część wyrobów medycznych o niższej chłonności nie będzie już refundowana.

Poniższa tabelka pokazuje kwoty refundacji, w zależności od chłonności wyrobu medycznego.

Limit1,00 zł1,70 zł1,70 zł2,30 zł2,30 zł
Chłonnośćminimum 450 gminimum 1000 gminimum 1400 gminimum 1400 gminimum 2500 g
Rodzaj wyrobu medycznegopozostałemajtki chłonnepieluchy anatomiczne + pieluchomajtkimajtki chłonnepieluchomajtki
Wysokość refundacji za 90szt.63 zł107,1 zł107,1 zł144,90 zł144,90 zł

Nowelizacja ustawy o wyrobach medycznych

Nowelizacja ustawy o wyrobach medycznych, która weszła w życie 1 stycznia 2023 r. wprowadziła kilka zmian dotyczących tych produktów, na przykład w kwestii reklam.

Od nowego roku reklama skierowana do publicznej wiadomości musi być sformułowana w prosty sposób, czytelny dla osób bez wykształcenia medycznego. Reklamować można wyłącznie produkty, które bezpiecznie mogą stosować osoby bez wiedzy medycznej.

W reklamie nie może być użyty wizerunek osoby z branży medycznej ani sugerować, że osoba prezentująca produkt pracuje w służbie zdrowia. Ustawa nie zakazuje reklamowania wyrobów medycznych w aptekach, wymaga jednak aby odbywało się to w sposób nie utrudniający pracy i wykonywania podstawowej działalności.

Źródła:

mgr farm. Anna Janaszkiewicz