Wyroby medyczne – zmiany rozporządzenia MZ dotyczące wzoru zlecenia

Pojawiło się nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego.

Sam proces inwentaryzacji jest długi i żmudny, jednak można się do niego wcześniej przygotować.Wyroby medyczne wydawane są z apteki m.in. na podstawie zlecenia.

Pole na dodatkowe informacje o produkcie

W nowym projekcie rozporządzenia we wzorze zlecenia dodano pole I.C.1.12 „dodatkowe informacje dotyczące wyrobu”. Nowa sekcja umożliwi dodanie wszystkich dodatkowych informacji na temat wyrobu medycznego. Będzie można wskazać stopień ucisku w przypadku wyrobów płaskodzianych, czy też preferowane wyposażenie dodatkowe. Przedmiotowa zmiana ma umożliwić przekazanie dodatkowych informacji przez osobę zlecającą wyrób medyczny, istotne z punktu widzenia zarówno świadczeniodawcy realizującego zlecenie, jak również świadczeniobiorcy.

Zmiana ma charakter doprecyzowujący i porządkujący informacje przekazywane w zleceniu, bowiem dotychczas osoba uprawniona, chcąc przekazać dodatkowe informacje czy wskazania do zlecenia, wpisywała je w pole „Kryteria przyznania wyrobu medycznego”, mimo iż informacje te nie stanowiły kryteriów przyznania wyrobu medycznego – informuje MZ.

Czytaj także: Interpelacja w sprawie braku dostępności leków przeciwbólowych – odpowiedź MZ 

Inne zmiany

Ponadto w stosunku do obowiązującego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne projektowana zmiana wprowadza w polu I.C.1.4 pole „inna” oraz usuwa pole „przetoka ślinowa”. Zmiany te wynikają z rozszerzenia refundacji na inne rodzaje przetok i stomii, przy czym przetoka ślinowa będzie mieścić się w kategorii „inna”.

Uproszczenie zakresu informacji przy odbiorze wyrobu medycznego

W związku z możliwością realizacji zleceń drogą wysyłkową uproszczeniu uległ zakres informacji wymaganych przy odbiorze wyrobu medycznego (zmiany w § 2 pkt 14 i w § 3 pkt 16). W okresie pandemii obowiązek potwierdzania odbioru podpisem osobistym został zawieszony, co przyczyniło się do rozwinięcia realizacji zleceń drogą wysyłkową i zwiększenia dostępności do świadczeń dla pacjentów. Obowiązek realizacji wysyłki z podpisem osobistym przy odbiorze znacznie podnosi koszty realizacji zlecenia drogą wysyłkową. Biorąc pod uwagę potrzebę zwiększenia dostępności pacjentów do wyrobów medycznych, bez względu na miejsce zamieszkania czy kondycję zdrowotną, należy zrezygnować z obowiązku poświadczania podpisem osobistym oraz umożliwić potwierdzanie odbioru przez świadczeniodawcę, który jest związany warunkami realizacji świadczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia. Stąd też nowy wzór zlecenie i zlecenia naprawy nie zawiera już pola wymagającego podpisu osoby odbierającej.

Zaproponowane zmiany mają obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. i wejść równolegle z rozporządzeniem dotyczącym wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Czytaj także: Sprzeciw NRA wobec obowiązku wnoszenia opłat rocznych

Źródło: PM/ GOV