Pielęgniarka – zapotrzebowanie na wyroby medyczne

Czy jeśli pielęgniarka chce kupić wyroby medyczne na fakturę, to musi wystawić zapotrzebowanie?

Czy pielęgniarka powinna wystawić zapotrzebowanie na wyroby medyczne, jeśli dokonać zakupu w aptece i chce otrzymać fakturę z NIP?Apteka może zbyć produkt leczniczy na rzecz podmiotu wykonującego działalność leczniczą tylko na podstawie zapotrzebowania (fot. Shutterstock).

Czy pielęgniarka powinna wystawić zapotrzebowanie na wyroby medyczne, jeśli chce otrzymać fakturę z NIP? NIP znajduje się w Rejestrze praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych?

Odp.: Zgadza się. Pielęgniarka, jeżeli chce zakupić na fakturę na swoją działalność leki, wyroby medyczne lub środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego w aptece, musi wystawić zapotrzebowanie. Wystawienie faktury (lub fv uproszczonej – paragonu z NIP) w przypadku sprzedaży dla podmiotu, a nie osoby fizycznej, będzie koniecznością.

Jako alternatywne rozwiązanie bez zapotrzebowania, można dokonać sprzedaży na fakturę imienną, a jako płatnika wskazać praktykę zawodową. Taka forma jest prostsza i mniej narażona na błędy formalne związane z wystawieniem zapotrzebowania.

Temat ten reguluje prawo farmaceutyczne (art. 86a i art. 96). Rozporządzenie w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych etc. natomiast mówi o zasadach realizacji.

Podstawa prawna

Prawo farmaceutyczne

Art. 86a.
1. Apteka ogólnodostępna lub punkt apteczny może zbyć, na zasadach określonych w ustawie oraz w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, produkt leczniczy wyłącznie:
2) w celu zaopatrzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą – na podstawie zapotrzebowania, o którym mowa w art. 96 ust. 1; [pielęgniarka wykonuje działalność leczniczą w ramach praktyki zawodowej]

Art. 96.
1. Produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne są wydawane z apteki ogólnodostępnej przez farmaceutę lub technika farmaceutycznego w ramach jego uprawnień zawodowych na podstawie recepty, bez recepty, na podstawie zapotrzebowania podmiotu wykonującego działalność leczniczą, zwanego dalej „zapotrzebowaniem”.

Rozporządzenie w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych

§ 2.
1. Realizacja zapotrzebowania obejmuje:
1) sprawdzenie prawidłowości wystawienia zapotrzebowania, w tym jego zgodności z wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, a w przypadku środków odurzających i substancji psychotropowych będących produktami leczniczymi – zgodności z wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 41 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050, z 2021 r. poz. 2469 oraz z 2022 r. poz. 763 i 764);
2) sprawdzenie w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, 655, 974 i 1079), czy zapotrzebowanie wystawił podmiot wykonujący działalność leczniczą;
3) ocenę autentyczności zapotrzebowania;
4) sprawdzenie terminu ważności zapotrzebowania;
5) potwierdzenie na dokumencie zapotrzebowania albo na odrębnym dokumencie przechowywanym łącznie z tym zapotrzebowaniem wydania produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych obejmujące:
a) podanie daty realizacji zapotrzebowania,
b) określenie ilości, numerów serii i dat ważności wydanych produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych,
c) złożenie podpisu oraz naniesienie w formie nadruku albo pieczątki imienia i nazwiska wydającego;
6) wydanie z apteki produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego zgodnie z § 5.
2. Produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny może być wydany na podstawie zapotrzebowania wyłącznie osobie upoważnionej na piśmie przez kierownika podmiotu leczniczego, w którym zostało wystawione zapotrzebowanie.

§ 5.
1. Osoba wydająca z apteki produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny:
7) wydaje paragon fiskalny lub fakturę.

mgr farm. Konrad Okurowski