Daktarin-Oral

Zarejestrowane na terenie RP dawki i opakowania:

Daktarin-Oral 

żel do stosowania w jamie ustnej

20 mg/g  40 g

Odpłatność:

100%

Daktarin-Oral jest lekiem dostępnym wyłącznie z przepisu lekarza z odpłatnością 100%.

Jest on zarejestrowany w następujących wskazaniach:

  • w leczeniu drożdżycy jamy ustnej i gardła oraz przewodu pokarmowego u osób dorosłych i dzieci
    w wieku od 4 miesięcy.

Przykładowa recepta:

Rp.

Daktarin-Oral żel 2% 40 g

3 op po 40 g

D.S. 3xdz

Odpłatność 100%

Uprawnienia dodatkowe: IB

 

Art. 46 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych określa, jakie leki przysługują bezpłatnie osobom z uprawnieniami IB

–„przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki o kategorii dostępności „Rp” lub „Rpz” oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (…)

  1. Leki o kategorii dostępności Rp lub Rpz nieobjęte decyzją o refundacji przysługujące bezpłatnie osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 8, są dofinansowywane ze środków budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji odpowiednio Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefa Agencji Wywiadu.”

W związku z tym lek Daktarin-Oral przysługuje również bezpłatnie dla osób z uprawnieniem IB

Wątpliwość może budzić dawkowanie, jednak zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept z grudnia 2020 r. paragraf dotyczący postępowania w przypadku błędu w sposobie dawkowanie mówi o produktach leczniczych, które stanowią wyjątek od podanego w rozporządzeniu sposobu dawkowania, dotyczy on między innymi produktów leczniczych do użytku zewnętrznego na skórę, 

„– produktu leczniczego, w tym leku recepturowego do stosowania zewnętrznego na skórę, w przypadku którego realizacja recepty jest możliwa, jeżeli osoba wystawiająca określiła na tej recepcie częstotliwość stosowania,”

Takim produktem nie jest Daktarin-Oral, gdyż stosuje się go w jamie ustnej, więc na błony śluzowe. Oznacza to, że lekarz, przepisując więcej niż 2 op. leku, powinien zapisać pełne, policzalne dawkowanie. W związku z tym dla pacjenta na wyżej podana receptę można wydać bezpłatnie tylko 2 op. 

© rx.edu.pl