Pobieranie opłaty za świadczenia opieki farmaceutycznej

Świadczenia farmaceutyczne zostały wpisane do Ustawy o zawodzie farmaceuty Art. 4, przez co stały się integralną częścią naszej pracy. Obecnie niestety ww. świadczenia nie podlegają finansowaniu z budżetu NFZ. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby prowadzić je komercyjnie.

Coraz więcej farmaceutów decyduje się na pobieranie opłaty za wykonywanie świadczeń z koszyka opieki farmaceutycznej. Jest to bardzo dobra praktyka – pokazuje farmaceutów, jako specjalistów, którzy za dzielenie się swoją wiedzą biorą należną opłatę. Dzięki takiemu podejściu, w przyszłości wzrośnie prestiż zawodu wśród społeczeństwa

Ustawa o zawodzie farmaceuty a świadczenia zdrowotne

Definicję świadczenia zdrowotnego możemy odszukać w art. 2 ust. 1 pkt 10. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, gdzie czytamy, że są to:

„działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania”

Natomiast świadczenia z zakresu opieki farmaceutycznej są regulowane w art. 4 ust. 2 ustawy o zawodzie farmaceuty. Mamy tam wyszczególnione, jakie usługi wchodzą w koszyk naszych kompetencji oraz pełną definicję opieki farmaceutycznej:

„Opieka farmaceutyczna to świadczenie zdrowotne w rozumieniu art. 5 pkt 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.3)), udzielane przez farmaceutę i stanowiące dokumentowany proces, w którym farmaceuta, współpracując z pacjentem i lekarzem prowadzącym leczenie pacjenta, a w razie potrzeby z przedstawicielami innych zawodów medycznych, czuwa nad prawidłowym przebiegiem indywidualnej farmakoterapii”

Zapisy te są niezwykle istotne. Mówią, bowiem wprost o finansowaniu tych usług z środków publicznych. Powinno to stanowić jeden z najważniejszych celów naszych samorządów , aby wprowadzić świadczenia farmaceutyczne do koszyka świadczeń refundowanych. Na tę chwilę pozostaje nam tylko i wyłącznie komercyjne wykonywanie tych usług.

Świadczenia zdrowotne w aptece

Ustawa o zawodzie farmaceuty (art. 4 ust. 2) wymienia kilka świadczeń, jakie farmaceuta może wykonywać w ramach opieki farmaceutycznej:
1. Konsultacje farmaceutyczne (bezpieczeństwo pacjenta);
2. Przeglądy lekowe;
3. Opracowanie planu opieki farmaceutycznej (problemy lekowe, edukacja zdrowotna, profilaktyka zdrowotna);
4. Badania diagnostyczne (obecnie całe środowisko oczekuje na kursy kwalifikacyjne);
5. Wystawianie recept kontynuowanych (brak dalszych rozporządzeń czy ustawy);

Czytaj także: Prawa i obowiązki farmaceuty- co musisz wiedzieć?

Dodatkowo w art. 4 ust. 3 tej samej ustawy, mamy wyszczególnione usługi farmaceutyczne. Poza wydawaniem produktów leczniczych mamy tu wywiad farmaceutyczny, porady farmaceutyczne czy wykonanie pomiaru ciśnienia krwi. Nas, pod względem pobierania opłat, interesują świadczenia wymienione w ust 2. (dla nich mamy oficjalne stanowisko odnośnie VAT-u – więcej na ten temat w dalszej części artykułu).
Z racji bardzo ogólnych zapisów możemy podpiąć sporo usług pod te świadczenia. Dla przykładu możemy pobierać opłatę za wystawienie recepty farmaceutycznej, przeprowadzenie usługi Nowy Lek, Drobne Dolegliwości czy wykonanie Przeglądu Lekowego.
Brak ram prawnych, odnośnie wymienionych usług dotyczy przede wszystkim braku refundacji tych usług. Jednak pamiętajcie, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby pobierać opłatę za komercyjne wykonywanie tych świadczeń.

Jak założyć kartę usługi opieki farmaceutycznej w Kamsoft?

Zacznijmy od dodania karty usługi w programie aptecznym Kamsoft. Jest to niezwykle proste- jako przykład założę kartę dla wypisania recepty farmaceutycznej.

Uwaga! Podana instrukcja jest dla tych podmiotów, które mogą same dodawać nowe karty w swojej lokalnej kartotece towarów. Jeżeli Twoja apteka pracuje z Centralną Kartoteką Towarową (zarządzaną np. przez KS-Omnipharm) należy skontaktować się z operatorem tej aplikacji aby dodał kartę centralnie. Wszystkie ustawienia będą analogiczne.

Czytaj także: Wymogi lokalu apteki

W module Kartoteki wchodzimy w zakładkę Towary i klikamy Dodaj:

Print-screen własny autora

W nowym oknie musimy ustawić kilka opcji:

  1. Nazwę handlową np. „Usługa – recepta farmaceutyczna”
  2. Rodzaj: zmień z „Gotowy” na „Usługę
  3. Jednostkę miary zmień z „op” na „szt.
  4. Należy ustawić wartość VAT na „ZW”.
  5. Możesz również ustawić w sekcji Rabaty – cenę ustaloną za usługę. Będzie ona automatycznie wczytywała się przy podsumowaniu sprzedaży. Jeśli nie ustawisz ceny w tym miejscu, będziesz musiał wprowadzać ją za każdym razem ręcznie podczas fiskalizacji usługi.

Następnie klikamy zapisz. Karta jest gotowa.

Print-screen własny autora
Print-screen własny autora

Taką kartę doliczamy do każdej wypisanej recepty farmaceutycznej. Warto zadbać również o jasne warunki rozliczania takich świadczeń z pracodawcą (podział farmaceuta-pracodawca).

Stawka VAT

Pojawia się wiele pytań i wątpliwości odnośnie stawki VAT za świadczenia opieki farmaceutycznej. Tu z pomocą przychodzi nam Interpretacja indywidualna KIS. W odpowiedzi na pytanie jednej z naszych koleżanek po fachu, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził przypuszczenia specjalistów, co do zwolnienia tych usług z podatku VAT. Jako podstawa prawna podany jest art. 43 ust. 1 pkt 19 litera c ustawy o podatku od towarów i usług, gdzie możemy przeczytać:

1. Zwalnia się od podatku:

19) usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów:

  1. a) lekarza i lekarza dentysty,
  2. b) pielęgniarki i położnej,
  3. c) medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991),
  4. d) psychologa;”

Bazując na tej interpretacji, każde ze świadczeń opieki farmaceutycznej będzie zwolnione z podatku VAT. Dodatkowo, nie dość,  że dostaliśmy odpowiedź na pytanie, to nasz zawód został ponownie uznany za część ochrony zdrowia.

Teraz wszystko w naszych rękach, musimy pokazać naszą wiedzę, doświadczenie oraz profesjonalizm, aby oczywistym stało się pobieranie opłaty za nasze usługi świadczone w ramach opieki farmaceutycznej.

mgr farm. Igor Baran
©rx.edu.pl 

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]