Książka narkotyczna – jak ją prawidłowo prowadzić? [Kompendium]

Książka narkotyczna - jak ją prawidłowo prowadzić? (fot. shutterstock.com)

Książka narkotyczna to dokument, w którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące obrotu środkami odurzającymi w danej aptece. Ewidencjonowaniu podlegają zarówno informacje związane z ich zakupem z hurtowni farmaceutycznej, jak i ze sprzedażą ich pacjentom. Książka narkotyczna może mieć formę elektroniczną lub w papierową. Za jej prawidłowe prowadzenie odpowiada kierownik apteki.

Kto może prowadzić książkę narkotyczną?

Do obowiązków kierownika apteki należy między innymi prowadzenie ewidencji przychodu i rozchodu środków odurzających, psychotropowych oraz prekursorów kategorii I. Do prowadzenia takiej dokumentacji, kierownik może upoważnić innego farmaceutę, o ile posiada on, co najmniej dwuletni staż pracy w aptece oraz wyraził na to zgodę w formie pisemnej. W przypadku nieobecności kierownika – na przykład podczas urlopu lub chorobowego, również należy wyznaczyć farmaceutę, który będzie zastępował kierownika w tym obowiązku. Taki farmaceuta, także musi posiadać co najmniej dwuletni staż pracy w aptece.

Książka narkotyczna – które leki podlegają ewidencjonowaniu?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje,  obowiązkowi ewidencjonowania przychodu i rozchodu w formie książki kontroli (książki narkotycznej) podlegają, m.in.:

Środki odurzające grupy I-N

Substancje psychotropowe grupy II-P

◦     fentanyl,

◦     konopie,

◦     metadon,

◦     morfina,

◦     nalbufina,

◦     oksykodon,

◦     petydyna,

◦     remifentanyl.

◦     ketamina,

◦     metylofenidat,

◦     pentazocin.

 

Aktualny wykaz środków odurzających grupy I-N oraz II-P, znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych.

Książka narkotyczna w formie papierowej

W przypadku wypełnienia książki narkotycznej w formie papierowe, osoba ją prowadząca jest zobowiązana do wypełnienia strony tytułowej. Znajdują się na niej:

 • dane dotyczące apteki – nazwa, dokładny adres, numer i data wydania zezwolenia na prowadzenie apteki,
 • kolejny numer książki narkotycznej,
 • określenie organu zezwalającego.

Przed rozpoczęciem wpisów, powinna zostać zarejestrowana i zatwierdzona przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny, poprzez przesznurowanie wszystkich stron oraz opieczętowanie.

W książce tej, należy ewidencjonować w czasie rzeczywistym, na bieżąco – zarówno przychody, jak i rozchody produktów leczniczych, zawierających w składzie substancje z grupy I-N oraz II-P.

I tak – w odniesieniu do przychodu, należy wpisać:

 • liczbę porządkową
 • datę zakupu
 • numer dowodu zakupu (numer faktury)
 • ilość zakupioną – w gramach lub sztukach
 • stan magazynowy (saldo) po operacji
 • uwagi (jeśli konieczne)

Natomiast, w odniesieniu do rozchodu, należy wpisać:

 • liczbę porządkową,
 • datę wydania,
 • receptę/zapotrzebowanie, na podstawie której lek został wydany,
 • imię, nazwisko i numer lekarza,
 • imię i nazwisko pacjenta (jeśli dotyczy),
 • oznaczenie jednostki składającej zapotrzebowanie (jeśli dotyczy),
 • ilość wydaną – w gramach lub sztukach,
 • saldo po operacji,
 • uwagi (jeśli konieczne).

Gotową do uzupełniania książkę narkotyczną można zakupić w wielu sklepach internetowych i wydawnictwach stacjonarnych.

Książkę, apteka zobowiązana jest przechowywać przez okres 5 lat od momentu wykonania ostatniego wpisu, licząc od pierwszego dnia roku kalendarzowego, po roku, w którym dokonano ostatniego zapisu.

Książka narkotyczna w formie elektronicznej

Możliwe jest również prowadzenie ewidencji dla wyżej wymienionych grup, w formie elektronicznej. Przed rozpoczęciem takiej ewidencji, kierownik apteki zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego, o zmianie sposobu prowadzenia ewidencji. Należy to zrobić najpóźniej 7 dni po wprowadzeniu pierwszego wpisu elektronicznego, ale oczywiście można wykonać to wcześniej.

Ustawodawca, ma jednak pewne wymagania, dotyczące programu komputerowego. Musi on gwarantować, iż żadne zapisy dotyczące obrotów nie będą usuwane, a ewentualne korekty zapisów będą dokonywane przy pomocy dokumentów korygujących, z czytelnym podpisem i danymi osoby, która takiej korekty dokonała.

Ewidencja powinna zawierać dane dotyczące przychodu i rozchodu, podobne jak w przypadku książki w wersji papierowej. Co więcej, wymagane jest, aby co dwa tygodnie dokonywać wydruku prowadzonej książki elektronicznej. Wydruki powinny być ponumerowane w danym roku kalendarzowym i podpisane przez kierownika apteki. Podobnie jak w przypadku książki papierowej, należy je przechowywać przez okres 5 lat, liczony od pierwszego dnia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym dokonano ostatniego wpisu.

Prowadzenie ewidencji pozostałych grup leków psychotropowych

Dla leków z grupy I-N oraz II-P konieczne jest prowadzenie ewidencji w książce kontroli narkotyków. Jednak dla pozostałych grup, apteka również musi prowadzić niezbędną dokumentację.

Mowa o ewidencji przychodu i rozchodu dla środków odurzających należących do grupy II-N oraz psychotropowych, należących do grupy III-P oraz IV-P. Ewidencję prowadzi się również dla prekursorów kategorii I.

Ewidencja ta, polega na comiesięcznych zestawieniach, w których znajdą się poniższe dane:

 • dane leku – nazwa międzynarodowa, handlowa, dawka, postać farmaceutyczna i wielkość opakowania,
 • stan magazynowy na początku miesiąca,
 • łączny przychód w ciągu miesiąca,
 • łączny rozchód w ciągu miesiąca (z podaniem ilości preparatu i ilości recept/zapotrzebowań na lek,
 • stan magazynowy na koniec danego miesiąca.

Wzór pisma do WIF o prowadzeniu książki narkotycznej w formie elektronicznej

Chcąc prowadzić elektroniczną książkę narkotyczną, kierownik apteki zobowiązany jest poinformować właściwy WIF o tym fakcie. Wzór pisma można pobrać TUTAJ

Opracowała: mgr farm. Anna Janaszkiewicz

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]