Zlecenia na wyroby medyczne – zmiany od 1 lipca

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że do 30 września br. wystawianie e-zleceń jest fakultatywne.

Natomiast od 1 października 2023 r. wystawianie zleceń w postaci e-zleceń podpisanych elektronicznie będzie obligatoryjne.Od 1 paździenika 2023 r. zlecenia będzie można wystawiać tylko w formie elektronicznej (fot. Shutterstock)

NFZ opublikował komunikat, że od 1 lipca 2023 r., zgodnie z komunikatem MZ z 23 czerwca br., zostanie uruchomiona funkcjonalność umożliwiająca wystawianie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zleceń naprawy wyrobu medycznego w postaci elektronicznej (e-zlecenia).

Czym jest e-zlecenie?

Zgodnie z art. 38 ust 4d ustawy o refundacji e-zlecenie wystawia się w formie dokumentu elektronicznego podpisywanego:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem zaufanym albo
 3. z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dodatkowo w związku z opublikowaniem rozporządzenia zmieniającego w sprawie wzoru zlecenia, wprowadzono nowe wzory zlecenia i zlecenia naprawy, które będą obowiązywały od 1 lipca 2023 r. (m.in. brak konieczności podpisywania III i IV części przez realizatora).

W związku z tym Fundusz opublikował komunikat dotyczący specyfikacji usług i aplikacji testowej.

Jak wystawić i zrealizować e-zlecenie?

Do wystawiania i realizacji zleceń nadal służy system Elektronicznej Weryfikacji i Potwierdzania Zlecenia (eZWM/ap-zz).

Od 1 lipca do 30 września 2023 r. wystawianie e-zleceń jest fakultatywne.

Natomiast od 1 października 2023 r. wystawianie e-zleceń podpisanych elektronicznie będzie obligatoryjne.

Zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia do 30 września 2023 r. zlecenia na wyroby medyczne i zlecenia naprawy mogą być wystawiane i weryfikowane na dotychczasowych zasadach,

 • czyli za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Pacjent, po pozytywnej weryfikacji zlecenia, otrzyma jak dotychczas, od wystawiającego zlecenie informację o wygenerowanym przez system e-ZWM numerze zlecenia – bez konieczności wydruku zlecenia (nadal będzie możliwość generacji i pobrania pliku PDF z I i II częścią zlecenia).

 • w formie papierowej poza systemem e-ZWM.

W przypadku negatywnej weryfikacji zlecenia lub sytuacji, gdy zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne zostanie wystawione w formie papierowej poza systemem e-ZWM, wymagane jest potwierdzenie zlecenia w OW NFZ. Zlecenie można przekazać do dowolnie wybranego OW NFZ z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności drogą elektroniczną (np. skan/email/fax).

W przypadku wystawienia e-zlecenia niezbędne będzie podpisanie zlecenia elektronicznie. Informacja o wygenerowanych danych dostępowych do e-zlecenia będzie przekazywana pacjentowi za pośrednictwem sms, e-mail. Dostępny będzie również druk informacyjny dla e-zleceń wystawionych i podpisanych elektronicznie – możliwy do wydrukowania na prośbę pacjenta przez osobę wystawiającą.

W związku z tym, że odstąpiono od wymagania złożenia podpisu przez realizatora i osobę odbierającą dla części III i IV zlecenia, realizacja zlecenia nie jest traktowana jako dokument elektroniczny.

Realizacja zlecenia od 1 lipca 2023 r. w sklepie medycznym lub aptece odbywa się po przekazaniu przez pacjenta:

 1. identyfikatora zlecenia oraz numeru PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL daty urodzenia,
 2. identyfikatora zlecenia oraz kodu dostępu lub
 3. numeru PESEL oraz kodu dostępu.

Pacjent nie musi posiadać wydrukowanego zlecenia.

Realizator nadal będzie miał możliwość wygenerowania części III i IV zlecenia do pliku PDF.

Zarządzenie Prezesa NFZ (częściowa realizacja)

Zarządzenie nr 98/2023/DSOZ, zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne wprowadza nowe zasady realizacji zleceń. Będzie można dokonywać częściowej realizacji:

 • u różnych świadczeniodawców – w przypadku zleceń na wyroby medyczne wystawionych w postaci elektronicznej (e-zlecenia);
 • wyłącznie w jednym miejscu udzielania świadczeń – w przypadku zleceń wystawionych w postaci papierowej.

Rozliczanie zleceń przez Essity

W związku ze zmianami firma Essity informuje, że realizator nie musi drukować III i IV części zlecenia. Nie ma zatem konieczności przysyłania do ESSITY wydruków zleceń realizowanych od 1 lipca 2023 r. (nie dotyczy zleceń realizowanych wstecznie za miesiące styczeń – czerwiec 2023 r.).

Essity prosi o przesyłanie do rozliczenia:

 • dokumentacji finansowej obciążającej Świadczeniodawcę kwotą refundacji za zrealizowane w danym okresie rozliczeniowym zlecenia (np. nota księgowa),
 • zestawienia szczegółowego za cały okres rozliczeniowy,
 • oświadczeń lub dokumentów potwierdzających przyznanie lub posiadanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej (w przypadku potwierdzenia ubezpieczenia w sposób inny niż elektroniczny),
 • oryginałów zleceń zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym (dotyczy wyłącznie zleceń, które zostały wystawione w formie papierowej – z pominięciem platformy eZWM).

Źródło: NFZ/MZ/Essity/Seni

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]