Zlecenia na wyroby medyczne – projekt rozporządzenia

Pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego. Co pojawiło się w projekcie nowelizacji?

Nowy projekt rozporządzenia nowelizuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 grudnia 2021 roku.Nowy projekt rozporządzenia nowelizuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 grudnia 2021 roku.

Nowy projekt rozporządzenia nowelizuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 grudnia 2021 roku.

Zaproponowane zmiany mają na celu uporządkowanie informacji zawartych w zleceniu, a także dostosowanie zakresu danych zawartych w zleceniu do uruchomienia systemu informatycznego do wystawiania zleceń w postaci elektronicznej – możemy przeczytać w przekazanym projekcie nowelizacji.

Zmiany w rozporządzeniu

Informacje potrzebne do realizacji zlecenia

Nowelizacja zakłada zmiany w zmiany w § 2 w pkt 4 w lit. c oraz w § 3 w pkt 2 w lit c- zmiany zakładają dodanie niezbędnych informacji do realizacji zlecenia. Zmiany rozporządzenia określają konieczność wskazania rodzaju i numeru dokumentu uprawniającego do uzyskania przez pacjenta świadczeń opieki zdrowotnej, w każdym przypadku w którym potwierdzenie prawa do świadczeń następuje w sposób inny niż za pośrednictwem systemu eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców).

Czytaj także: Zarządzanie apteką w praktyce – jak ułożyć grafik pracy?

Uprawnienia 47ZN, 47DN 47ZDN

Zmianą w § 2 pkt 5 w lit a zmienianego rozporządzenia jest wprowadzany obowiązek wpisania uzasadnienia medycznego przyznania większej liczby sztuk wyrobu medycznego w przypadku uprawnienia dodatkowego:

  • 47ZN – osoby od 16 r. życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  • 47DN – dzieci do 18 r. życia od urodzenia z ciężkimi i nieodwracalnymi upośledzeniami albo nieuleczalnymi chorobami zagrażającymi życiu,
  • 47ZDN – dzieci do 16 r. życia  z niepełnosprawnością i wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W zakresie informacji o osobie uprawnionej do wystawiania zleceń (zmiany w § 2 pkt 7 rozporządzenia) dodano informacje o numerze telefonu. W zmienianym § 2 w pkt 7a rozporządzenia dodano informacje o osobie upoważnionej przez osobę uprawnioną do wystawienia zlecenia. Poprzez dodanie w § 2 w pkt 8 lit. h zmienianego rozporządzenia uwzględniono informacje o sposobie potwierdzania prawa do świadczeń oraz weryfikacji uprawnień.

Czytaj także: : Nowa lista leków refundowanych – marzec 2023

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny

W zakresie danych identyfikujących wyrób medyczny, według projektu nowelizacji, dodawana jest informacja o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym wyrobu medycznego. W przypadku braku niepowtarzalnego kodu identyfikacyjnego wskazywany będzie numer seryjny wyrobu medycznego albo inny numer lub równoważny symbol jednoznacznie identyfikujący wyrób medyczny.

Uprawnienia dodatkowe

Dodatkowo w projekcie uszczegółowiono, iż w zakresie informacji o posiadaniu uprawnień dodatkowych należy podać kod tytułu uprawnienia dodatkowego oraz dane identyfikujące dokument potwierdzający uprawnienie dodatkowe.

Okres użytkowania wyrobu medycznego

W zakresie informacji dotyczących weryfikacji zlecenia naprawy wyrobu medycznego, dodano informację o okresie wydłużenia okresu użytkowania wyrobu medycznego oraz informację o sposobie potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Ponadto określono, iż zlecenie zawierać będzie potwierdzenie udzielenia pacjentowi informacji o wydłużeniu okresu użytkowania wyrobu medycznego proporcjonalnie do wykorzystanej części limitu naprawy, z zzaokrągleniem w dół do pełnego miesiąca w przypadku dokonania naprawy i wykorzystania części lub całości limitu naprawy. Tym samym zrezygnowano z obowiązku składania przez pacjenta czytelnego podpisu potwierdzającego zapoznanie się z informacją o wydłużeniu okresu użytkowania wyrobu medycznego.

Źródło: GOV