Zawód farmaceuty – regulacje prawne i formy wykonywania

W przypadku antybiotyków w zawiesinie z podanym okresem stosowania należy przeliczyć, jaką ilość leku można wydać na zleconą kurację (fot. Shutterstock).

Niestety w Polsce nadal bardzo często dominuje klasyczne postrzeganie zawodu farmaceuty jako dysponenta leków. W celu poprawy wizerunku podejmowano różne działania uświadamiające społeczeństwo na temat zadań farmaceuty, np. kampanie medialne. Ważnym elementem zwiększającym rolę farmaceuty w systemie opieki zdrowotnej było wprowadzenie 31 marca 2020 r. tzw. ustawy covidowej.

W ustawie tej wprowadzono zmiany dotyczące wystawiania recept farmaceutycznych. Farmaceuta, posiadający prawo wykonywania zawodu, może wystawiać refundowane recepty dla siebie (pro auctore) i dla członków swojej rodziny (pro familiae).

Zawód farmaceuty – regulacje prawne

Zawód farmaceuty, kojarzony z zawodem medycznym, jest obecnie regulowany następującymi aktami prawnymi: ustawą z 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich oraz ustawą z 6 czerwca 2001 r. – Prawo farmaceutyczne. W pierwszej ustawie podane zostały warunki, które musi spełnić osoba, aby uzyskać prawo wykonywania zawodu farmaceuty. Natomiast ustawa – Prawo farmaceutyczne wskazuje m.in. zadania, które ma do wypełnienia farmaceuta – aptekarz.

Istotną zmianę w polskim ustawodawstwie wprowadza projekt ustawy o zawodzie farmaceuty. Zawarto w nim dwie nowe formy wykonywania zawodu farmaceuty: wolontariat i jednoosobową działalność gospodarczą. W związku z tym, że te nowe rozwiązania prawne sprzyjają zmianom w wykonywaniu zawodu farmaceuty szczegółowo omówimy je poniżej.

Formy wykonywania zawodu farmaceuty

Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty w znacznym stopniu modyfikuje istniejący w Polsce porządek prawny. W art. 39 zawarto pięć następujących form wykonywania zawodu farmaceuty:

 • w ramach umowy o pracę lub stosunku służbowego zgodnie z ustawą z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
 • na podstawie umowy cywilnoprawnej zgodnie z ustawą z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
 • w ramach wolontariatu zgodnie z ustawą z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
 • w formie jednoosobowej działalności gospodarczej;
 • jako wspólnik spółki jawnej lub partnerskiej, przedmiotem działalności której jest prowadzenie apteki.

Zawód farmaceuty w ramach wolontariatu

Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami w tej formie może wykonywać swój zawód: lekarz, lekarz stomatolog, pielęgniarka i położna oraz fizjoterapeuta. Zostało to określone w ustawach zawodowych wymienionych zawodów. Poza tym przepisy regulujące tę formę wykonywania zawodu określa ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W art. 42 tego aktu prawnego podano, że wolontariuszem jest osoba posiadająca kwalifikacje i spełniająca wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, które odpowiadają świadczeniu pracy.

Wolontariusz może wykonywać świadczenia na zasadach określonych w porozumieniu na rzecz organizacji pozarządowych, organów administracji publicznej, jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej (z wyłączeniem prowadzonej przez te jednostki działalności gospodarczej) oraz podmiotów leczniczych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej w zakresie wykonywanej przez nie działalności. Farmaceuta mógłby wykonywać swój zawód w formie wolontariatu np. w hospicjum czy szpitalu.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jednoosobowa działalność gospodarcza to najprostsza forma prowadzenia własnego przedsiębiorstwa, a jej założenie nie jest związane z dodatkowymi kosztami. Działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Natomiast przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Przedsiębiorca musi uzyskać wpis do Krajowego Rejestru Sądowego albo do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Do  wad tej formy wykonywania zawodu należą: odpowiedzialność całym majątkiem za zobowiązania oraz konieczność samodzielnego odprowadzania składek na ubezpieczenie do ZUS i znajomość przepisów związanych z opodatkowaniem.

Obecnie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej swój zawód mogą wykonywać m.in. lekarze na zasadach określonych w ustawie oraz przepisach odrębnych i po wpisaniu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Ta forma wykonywania zawodu sprawia, że farmaceuta może świadczyć prywatną praktykę farmaceutyczną zarówno w gabinecie, jak i poza nim, np. w domu pacjenta, w hospicjum czy domu pomocy społecznej.

Literatura:

 1. Ustawa  z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich.
 2. Ustawa z dnia 6 czerwca 2001 r. Prawo farmaceutyczne.
 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 4. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania cywilnego.
 5. Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 6. Piątkowski W., Majchrowska A., Pawlikowski J., Zawody medyczne – ciągłość i zmiana, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2019.
 7. https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci.
 8. https://mgr.farm/aktualnosci/kolejny-projekt-ustawy-o-zawodzie-farmaceuty-to-tym-razem-zmieniono/.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]