Wypisywanie i realizacja recept pełnopłatnych - 100% w tym zawierających substancje III-P, IV-P, II-N oraz Rpw.

Rozporządzenie w sprawie recept ułatwia lekarzom wypisywanie recept 100% i zawiera następujące zapisy:

§ 5. 1. Jeżeli na recepcie przepisano wyłącznie leki niepodlegające refundacji, osoba wystawiająca receptę może ograniczyć dane zamieszczane na recepcie do danych określonych w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a-c, pkt 5 i 6 i § 6 ust. 1 pkt 1-5 i ust. 3 oraz do swojego imienia i nazwiska i numeru prawa wykonywania zawodu, o którym mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz w przepisach o zawodzie felczera.

2. Jeżeli na recepcie przepisano wyłącznie leki niepodlegające refundacji zawierające w swoim składzie substancje psychotropowe z grup III-P i IV-P oraz leki zawierające środki odurzające z grupy II-N określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, osoba wystawiająca receptę, oprócz danych, o których mowa w ust. 1, zamieszcza na recepcie odpowiednio dane określone w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. f albo g.

3. Jeżeli na recepcie przepisano wyłącznie lek niepodlegąjący refundacji posiadający kategorię dostępności "Rpw" osoba wystawiająca receptę zamieszcza dane, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz unikalny numer identyfikujący receptę.

 

CZYLI :

Ad § 5.1. Jeżeli jest to recepta 100%, to :

1 – może być wystawiona na dowolnej kartce papieru o dowolnych wymiarach jak i na typowym obowiązującym, a także starym wzorze recepty. Wyjątkiem są leki o kategori dostępności "Rpw", które zawsze muszą być wystawiane na wzorze recepty Rpw określonej w załączniku nr 7 do rozporządzenia i muszą posiadać numerację recept rozpoczynającą się od 07, którą lekarze pobierają we właściwym inspektoracie farmaceutycznym.

Przepisy nawet nie zabraniają wykorzystywania starych druków recept z numeracją NFZ, należy jednak  zwrócić szczególną uwagę, by nie zapomnieć zaznaczyć, że jest to recepta 100% poprzez wstawienie X, w pole "Oddział NFZ", a najbezpieczniej jeszcze dodatkowo przekreślić numerację recepty nadaną  przez NFZ i ewentualny kod kreskowy.

 

Każda recepta 100% MUSI jednak zawierać przynajmniej następujące dane wynikające z rozporządzenia:

2 - PACJENT:

2a – imię, nazwisko;

2b – adres;

2c - wiek (UWAGA - gdy lekarz nie zamieszcza Peselu, którego nie musi być na recepcie 100%, to powinien być wiek w przypadku pacjenta do 18 roku życia);

 

3 - DATA

3a – data wystawienia recepty;

3b – ewentualnie data realizacji od dnia;

 

4 - LEK:

4a – nazwa leku;

4b – dawka leku;

4c – postać;

4d – sposób dawkowania

(UWAGA – oczywiście z dodatkowymi zasadami realizacji recept, gdy niektórych danych odnośnie leku nie wpisano)

 

5 – DODATKI:

5a – może dopisać „cito” lub „nie zamieniać” czy „NZ”

 

6 – LEKARZ

6a – imię, nazwisko, numer PWZ

 

Ad §6.2. Gdy recepta 100% zawiera leki, w skład których wchodzą substancje psychotropowe z grup III-P i IV-P oraz leki zawierające środki odurzające z grupy II-N, lekarz musi poza powyższymi danymi jeszcze dodatkowo zamieścić:

7 – numer Pesel lub w przypadku cudzoziemca numer paszportu, lub innego dokumentu ze zdjęciem.

 

Ad § 6.3. Gdy jest to recepta Rpw, to poza wszystkimi powyższymi danymi musi być jeszcze dodatkowo 22 cyfrowy numer recepty rozpoczynający się od 07 i jego kod kreskowy oraz kod kreskowy Prawa Wykonywania Zawodu.

Recepty Rpw MUSZĄ być zawsze wystawiane na drukach według wzoru określonego rozporządzeniem w załaczniku nr 7 i z numeracją recept pobieraną we właściwym inspektoracie farmaceutycznym, nawet gdy są to leki wydawane pełnopłatnie.

Ponadto należy pamiętać, że wypisywanie leków na receptach Rpw wymaga zawsze uwzględnienia innych szczegółów, takich jak np. wpisania sumarycznej ilości substancji czynnej czy ilości jednostek dawkowania i ich dawki słownie oraz pozostałych określonych w rozporządzeniu w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje.

 

8 - INNE UWAGI:

- OCZYWIŚCIE każdy lek 100% można także wypisać na typowej obowiązującej recepcie na leki refundowane;

- poza tym warto zauważyć, że rozporządzenie nie różnicuje ściśle określonych dat ważności recept na refundowane i 100%, dlatego też recepty 100% podlegają podobnej ważności od chwili ich wystawienia.