Wniosek Prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego dotyczący „Apteki dla Aptekarza”

Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw w zakresie określonym w petitum wniosku. Jest to ustawa, która wprowadziła „Aptekę dla Aptekarza 2.0”.

We wniosku zwrócono uwagę na to, że „Apteka dla Aptekarza 2.0” została wprowadzona jako poprawka do ustawy i nie nie miała związku z wcześniejszym projektem ustawy.

Zastrzeżenia zgodności z konstytucyjnymi standardami

Wprowadzone zmiany

Ustawa z 13 lipca 2023 r. wprowadza zmiany w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne. Pierwsze czytanie projektu ustawy miało miejsce 11 lipca 2023 r., na posiedzeniu połączonych Komisji: Finansów Publicznych oraz Gospodarki i Rozwoju. W trakcie wspomnianego posiedzenia do projektu wprowadzono poprawki związane merytorycznie z przepisami zawartymi w przedłożeniu rządowym, a także poprawki o charakterze legislacyjno-redakcyjnym. Do projektu ustawy wprowadzono poprawki obejmujące zmiany w prawie farmaceutycznym, definiujące niedozwolone przejęcie kontroli nad podmiotem prowadzącym aptekę ogólnodostępną.

Czytaj także: Stanowisko GIF w sprawie wyników kontroli NIK

Zgłoszenie niezgodności

Jak możemy przeczytać w skierowanym wniosku, wprowadzenie do projektu ustawy o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw, w trakcie pierwszego czytania zmian w ustawie – Prawo farmaceutyczne, wzbudziło zastrzeżenia co do zgodności z konstytucyjnymi standardami postępowania ustawodawczego. Wątpliwości konstytucyjne w tym zakresie były podnoszone w trakcie prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie, a także przez podmioty będące adresatami przepisów prawnych dodanych na etapie prac legislacyjnych w Sejmie. 

Czytaj także: Bezpłatne leki dla dzieci i seniorów – FAQ

Wątpliwości co do zgodności z zasadami zaufania do państwa

Jak możemy przeczytać w skierowanym wniosku, przepisy prawne zakwestionowane w petitum wniosku mogą budzić wątpliwości prawnokonstytucyjne ze względu na tryb uchwalenia ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. w zakresie obejmującym zmiany w ustawie – Prawo farmaceutyczne oraz przepis przejściowy ze zmianami tymi związany. Wątpliwości co do zgodności z zasadami zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, ochrony interesów w toku oraz odpowiedniej vacatio legis wywodzonymi z art. 2 Konstytucji budzą przepisy, na mocy których regulację prawną dotyczącą niedozwolonego przejęcia kontroli nad podmiotem prowadzącym apteki ogólnodostępne stosuje się do przejęcia kontroli, które nastąpiło po dniu wejścia w życie zakwestionowanej ustawy.

Czytaj także: Bezpłatne leki dla uchodźców wojennych z Ukrainy – pismo do MZ

Wprowadzenie ustawy bez konsultacji

We wniosku zwrócono uwagę na to, że „Apteka dla Aptekarza 2.0” została wprowadzona jako poprawka do ustawy i nie nie miała związku z wcześniejszym projektem ustawy.

Jak argumentuje Andrzej Duda, poprawki zgłoszone do projektu ustawy podczas pierwszego czytania wykraczały poza zakres przedmiotowy poprawek, które mogą być wnoszone w czasie postępowania ustawodawczego w Sejmie. Zmiany w ustawie – Prawo farmaceutyczne oraz związany z nimi przepis przejściowy nie były objęty treścią projektu ustawy. Nie były również związane z zakresem regulacji wskazanym przez projektodawcę w uzasadnieniu projektu ustawy i Ocenie Skutków Regulacji.

Zbyt krótki czas dla osób objętych ustawą

We wniosku przypomniano, że zasada państwa prawnego, a zwłaszcza wynikające z niej zasady: zaufania obywatela do państwa, pewności prawa oraz ochrony praw nabytych nakazują, aby zmiana prawa dotychczas obowiązującego, która pociąga za sobą niekorzystne skutki dla sytuacji prawnej podmiotów, dokonywana była  zasadniczo z zastosowaniem techniki przepisów przejściowych, a co najmniej odpowiedniej vacatio legis.

Czytaj także: Nowe zasady realizacji recept – komunikat MZ

Umożliwienie dostosowania się do nowego stanu prawnego

Jak podkreśla prezydent, sytuacja prawna osób dotkniętych nowymi regulacjami powinna być poddana takim przepisom przejściowym, aby mogły mieć one czas na dokończenie przedsięwzięć podjętych na podstawie wcześniejszych regulacji, w przeświadczeniu, że będzie ona miała charakter stabilny.

Zasada zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa nakazuje ustawodawcy należyte zabezpieczenie interesów w toku, a zwłaszcza przez należytą realizację uprawnień nabytych na podstawie poprzednich przepisów lub poprzez stworzenie obiektywnej możliwości dostosowania się do nowego stanu prawnego, w szczególności jeśli skutki określonych czynności dokonanych przed zmian stanu prawnego, a powstałe po jego zmianie obwarowane zostały określone sankcją – informuje Andrzej Duda.

Czytaj także: Nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept 2023

Niewystarczające vacatio legis

W przekazanym wniosku możemy przeczytać, że krótki czas procedowania nad ustawą i 14-dniowe vacatio legis nie można uznać za wystarczające do podjęcia przez przedsiębiorcę – farmaceuty, skutecznych działań mających na celu dostosowanie się do wymogów nowego prawa.

Przedsiębiorcy mogli w dobrej wierze i zgodnie z dotychczas obowiązującym stanem prawnym podjąć czynności prawne, których skutki dopiero powstaną po dniu wejścia życia lub będą także postawać po zmianie stanu prawnego, a stanowić będą  niedozwolone przejęcie kontroli. Nie sposób wykluczyć, iż z uwagi na charakter dokonanych już czynności, wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy lub postanowienia umów, nie jest prawnie możliwe, przed dniem wejścia ustawy w życie, rozwiązanie umowy Iub od niej odstąpienie albo ,,wycofanie się” z czynności wejścia w prawa i obowiązki wspólnika spółki jawnej lub partnerskiej – argumentuje prezydent we wniosku.

Na koniec Andrzej Duda mając na względzie podniesione w uzasadnieniu wniosku wątpliwości, wniósł o zbadanie przez Trybunał Konstytucyjny zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw w zakresie określonym w petitum wniosku.

Czytaj także: Finansowanie szczepionek przeciw grypie w 2023 roku

Źródło: prezydent.pl

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]