REKLAMA
Autor: Redakcja rx.edu.pl Opublikowano: 2 września 2019

Ustawa wdrażająca rozwiązania w obszarze e-zdrowia

REKLAMA

23 sierpnia br. ukazała się w Dzienniku Ustaw ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz.U. 2019 poz. 1590). Większość wprowadzonych zmian, z małymi wyjątkami zacznie obowiązywać już od 7 września.

Z racji obszerności złożoności ustawy aspekty niezwiązane z aptekami zostały pominięte.

Najważniejsze zmiany:

 • dopuszczono możliwość wystawienia recepty dla siebie lub dla rodziny również w formie elektronicznej, a nie jak planowano do końca 2025 r. wyłącznie w formie papierowej; jednocześnie rozszerzono grono osób, dla których można wystawić receptę pro familia o „osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa osoby wystawiającej”;
 • możliwość wystawienia i realizacji recept transgranicznych w formie papierowej zarezerwowano wyłącznie dla państw, które nierealizujących e-recept lub recept wystawionych dla osób małoletnich (wykaz państw zostanie zamieszczony w BIP MZ); [obowiązuje od 1.01.2021 r.]
 • pacjent będzie mógł zrealizować e-receptę również po potwierdzeniu tożsamości tzw. certyfikatem potwierdzenia obecności (e-dowodem);
 • zmieniono zakres informacji dotyczących osoby wystawiającej receptę [dla podmiotu nic się nie zmienia!] – numer telefonu zastąpiono adresem poczty elektronicznej lub numerem telefonu z prefixem międzynarodowym [zmiana najprawdopodobniej pod e-rp transgraniczne, dla krajowych dalej przyjmuje się, że wystarczy telefon w danych świadczeniodawcy – obowiązuje od 1.01.2021 r.]; 
 • receptę oprócz osoby uprawnionej będzie mogła podpisać osoba do tego celu upoważniona;
 • ograniczenie ilości leku na jednej recepcie do 120 dni stosowania, po uwzględnieniu dawkowania dotyczy wyłącznie recept papierowych;
 • dodano przepis (dotychczas istniał on tylko w rozp. ws. środków odurzających i substancji psychotropowych, a odnosił się wyłącznie leków z grup I-N i II-P), że recepta na środki odurzające, substancje psychotropowe, preparaty zawierające te środki oraz prekursory kategorii 1 jest ważna 30 dni [rodzi to pytanie o możliwości umieszczenia daty realizacji na recepcie na nawet na psychotropy III-P i IV-P bądź prekursory, czy nawet odurzające III-N];
 • zmiany dotyczące e-recepty:

  • e-recepta jest ważna 365 dni;
  • pielęgniarka może wystawić e-receptę na 180 dni stosowania;
  • ilość do wydania z e-recepty po upływie 30 dni od daty wystawienia albo daty realizacji trzeba będzie zmniejszyć o dni, które upłynęły;
  • na jednej e-recepcie można wypisać ilość leku na 360 dni;
  • pacjent może otrzymać jednorazowo maksymalnie ilość leku na 180 dni stosowania [recepta na 360 dni będzie musiała być podzielona]
  • w sytuacji, kiedy wielkość opakowania, która pozostała do wydania uniemożliwiała zastosowanie leku przez wyliczony okres, dopuszczono możliwość wydania ilości większej, ale nie więcej niż o maksymalnie jedno najmniejsze opakowanie [można zaokrąglić w górę do najmniejszego opakowania, ale zarejestrowanego, które jak wiadomo często nie jest dostępne w obrocie, przy upływającej dacie ważności e-recepty];
  • dopuszczono możliwość umieszczenie fotokodów QR na wydruku informacyjnym, który otrzymuje pacjent od lekarza;
 • rozszerzono grono osób uprawnionych do wypisania recepty z uprawnieniem S o innych lekarzy niż z POZ – z poradni specjalistycznej czy szpitala [e-recepty wystawią oni dopiero o 1 lipca 2020 r.];
 • osoba wystawiająca e-receptę dla seniora będzie musiała zweryfikować ilość i rodzaj leków, środków spożywczych oraz wyrobów medycznych, które senior już otrzymać [blokada nadmiernej preskrypcji].

Nie da się ukryć, że praktycznie z dnia na dzień wrzucono kilka potencjalnie problematycznych i nielogicznych zapisów.

Pełna treść ustawy znajduje się pod tym adresem.

[Źródło: KO/RCL]

Czytaj także:

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: [email protected]

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu rx.edu.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz