Uprawnienie WE – komunikat NFZ (SZOI) ws. weryfikacji

Narodowy Fundusz Zdrowia na portalu SZOI opublikował komunikat dotyczący zmiany wzoru legitymacji osoby poszkodowanej poza granicami państwa.

Pacjent z uprawnieniem WE musi przedstawić ważną i właściwą legitymację potwierdzającą uszczerbek na zdrowiu ponad 30%.Obowiązkiem osoby realizującej receptę jest weryfikacja rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego uprawnienie dodatkowe pacjenta.

Należy weryfikować czy legitymacja jest ważna i właściwa

NFZ zwraca wagę, że w związku ze zmianą wzoru legitymacji osoby poszkodowanej poza granicami
państwa, stanowiącej dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania z:

  • dofinansowania kosztów zaopatrzenia w produkty lecznicze zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w produkty lecznicze stosowane u uprawnionego żołnierza lub pracownika (Dz. U. z 2016 r. poz. 1729 oraz z 2015 r. poz. 744) oraz
  • dofinansowania kosztów związanych z zaopatrzeniem w leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ubiegania się o dofinansowanie kosztów związanych z zaopatrzeniem w leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego przysługujące weteranom poszkodowanym (Dz. U. z 2020 r. poz. 598),

informuje o konieczności weryfikacji aktualnie obowiązującej legitymacji oraz zwracanie uwagi na termin jej ważności, jak również na stopień uszczerbku na zdrowiu (poniżej 30% oraz co najmniej 30%).

MON nie rozliczy świadczeń bez ważnej legitymacji

Fundusz podkreśla, że w przypadku wydania leków osobie nieposiadającej ważnej legitymacji osoby poszkodowanej poza granicami państwa wydanej na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie dokumentów potwierdzających uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionym żołnierzom lub pracownikom oraz weteranom poszkodowanym (Dz. U. z 2021 r. poz.
778), świadczenia w ramach ww. rozporządzeń nie będą mogły być dofinansowane ze środków będących w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej.

W załączeniu wzory aktualnych legitymacji, z podziałem na osoby uprawnione:
– do 30% uszczerbku na zdrowiu (kolor granatowy),
– z co najmniej 30% uszczerbkiem na zdrowiu (kolor amarantowo-grafitowy) [potwierdzenie uprawnienie WE].

Z treścią komunikatu można zapoznać się pod tym adresem: komunikat_w_sprawie_wzoru_legitymacji

Przypomnienie:

Uprawnienie WE należy do „grupy uprawnień IB”, ponieważ wywodzi się z tego samego art. 46 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Pacjentom tym przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki o kategorii dostępności „Rp” lub „Rpz” oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jedyna różnica pomiędzy uprawnieniem IB a WE polega na tym, że tylko osoba uprawniona może to uprawnienie wpisać.

Ponadto pacjent jest zobowiązany okazać legitymację zarówno osobie wystawiającej receptę, jak i realizującej. Osoba realizująca powinna odnotować numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego uprawnienie na rewersie recepty papierowej lub w DRR recepty elektronicznej.

Czytaj także: Zamienne stosowanie leków biopodobnych – decyzja EMA 

Źródło: SZOI/KO