Unikalne numery identyfikujące recepty dla osób uprawnionych – zarządzenie NFZ

Na stronie NFZ pojawiło się nowe zarządzenie, które określa tryb i sposób nadawania przez dyrektora wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty w postaci papierowej na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne.

Zarządzenie określa tryb i sposób nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty.Zarządzenie NFZ określa tryb i sposób nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty.

Zarządzenie zastępuje dotychczasową regulację NFZ

Zarządzenie  stanowi realizację upoważnienia ustawowego o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o refundacji  leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, na mocy którego Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, zobowiązany  jest do ustalania jednolitych sposobów realizacji ustawowych zadań realizowanych przez oddziały wojewódzkie Funduszu.

Zarządzenie określa tryb i sposób nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty, zastępując dotychczasową regulację w tym zakresie (tj. zarządzenie nr 80/2016/DGL z dnia 19 lipca  2016 r.) w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty. Zaistniała konieczność wydania nowego zarządzenia.

Zarządzenie ma na celu zapewnienie sprawnego przebiegu procesu uzyskiwania przez osoby uprawnione uprawnienia do pobierania unikalnych numerów identyfikujących recepty w oddziałach wojewódzkich NFZ oraz jego ujednolicenie.

Czytaj także: Refundacja produktu Tresiba – komunikat MZ 

Najważniejsze zmiany w zarządzeniu

W odniesieniu do dotychczas obowiązującej regulacji, w niniejszym zarządzeniu wprowadzono zmiany, spośród których najważniejsze dotyczą:

  • aktualizacji katalogu osób, dla których osoba uprawniona może wystawić recepty pro familiae,
  • dostosowania treści przepisów do zmian technologicznych i zmian preferencji użytkowników, w celu umożliwienia wyboru formy wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania unikalnych numerów identyfikujących recepty tj. opcjonalnie formy elektronicznej lub papierowej,
  • rezygnacji z zamieszczania regulacji, odnoszących się do umów upoważniających do wystawiania recept, w tym przepisów przejściowych – w związku z wygaśnięciem tych umów z dniem 31 grudnia 2016 r.,
  • wyodrębnienia z treści zarządzenia przepisów dotyczących uzyskiwania dostępu do Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia oraz odesłania w tym zakresie do zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • uaktualnienia używanych definicji,
  • aktualizacji wzoru wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept.

Pozostałe zmiany mają charakter porządkujący.

Czytaj także: Nowy wykaz produktów leczniczych zagrożonych brakiem dostępności 

Źródło: NFZ