Technik farmaceutyczny- nowe prawa i obowiązki

Technik farmaceutyczny- nowe prawa i obowiązki (fot. shutterstock.com)

26 marca wchozi w życie Ustawa o niektórych zawodach medycznych z dnia 17 sierpnia 2023 roku. Określa ona zasady wykonywania zawodu technika farmaceutycznego, w tym:

 • wymogi stawiane osobom, które chcą wykonywać zawód technika farmaceutycznego; 
 • obowiązki stawiane przed technikami farmaceutycznymi (m.in. konieczność rozwoju zawodowego);  
 • odpowiedzialność zawodową związaną z wykonywaniem zawodu technika farmaceutycznego;

Technik farmacuetyczny- kto nim może być po 26 marca 2024 r.? 

 1. Osoba, która rozpoczęła po dniu 31 sierpnia 2019 r. kształcenie w szkole policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskała dyplom zawodowy w zawodzie technik farmaceutyczny;
 2. Osoba, która rozpoczęła przed dniem 1 września 2018 r. kształcenie w szkole policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technik farmaceutyczny lub dyplom potwierdzający kwalifikacje 
 3. Osoba, która uzyskała odpowiednie wykształcenie w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub dokument potwierdzający uzyskanie wykształcenia poza UE, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu

Zawód technika farmaceutycznego mogą pełnić tylko osoby, które: 

 • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych
 • które nie były prawomocnie skazane za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o niekaralności); 
 • które korzystają w pełni z praw publicznych
 • które wykazują znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędną do wykonywania zawodu technika farmaceutycznego;

Gdzie technik farmaceutyczny może wykonywać swój zawód?

Zawód technika farmaceutycznego można wykonywać w zakładzie będącym podmiotem leczniczego, jak również poza tym zakładem:
    – na podstawie umowy o pracę;

 • na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 • w ramach wolontariatu;
 • jako przedsiębiorca będący podmiotem leczniczym, tzn. po zarejestrowaniu podmiotu leczniczego w RPWDL; 
 • jako przedsiębiorca niebędący podmiotem leczniczym; 

Technik farmaceutyczny- odpowiedzialność zawodowa

Technik farmaceutyczny od 26 marca 2024 roku będzie podlegać odpowiedzialności zawodowej za zawinione naruszenie przepisów związanych z wykonywaniem danego zawodu. 

Technik farmaceutyczny, którego działanie zostanie zakwalifikowane jako przewinienie zawodowe stanie przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej.  Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej będzie prawnik powołany przez Ministra Zdrowia, a w skład komisji wejdą przedstawiciele wszystkich zawodów medycznych. 

Jakie kary mogą grozić technikowi farmaceutycznemu za pociągnięcie do odpowiedzialności zawodowej? 

 • kara grzywny; 
 • kara zawieszenia prawa do wykonywania zawodu; 
 • kara utraty uprawnień zawodowych; 

Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego

Osoba wykonująca zawód technika farmaceutycznego musi do 25 września 2024 roku złożyć wniosek o wpis do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego. 

Rejestr będzie miał charakter jawny i ogólnodostępny. Będzie on prowadzony przez jednostkę podległą Ministrowi Zdrowia. Wniosek o wpis do rejestru składany jest do Ministerstwa Zdrowia, które przekazuje je następnie do właściwego wojewody. 

Wpis do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego podlega opłacie w wysokości 100 zł. Opłata ta jest jednorazowa. 

W celu złożenia wniosku o wpis do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego należy przekazać: 

 • swoje dane osobowe; 
 • nazwę i adres ukończonej szkoły; 
 • datę rozpoczęcia kształcenia w danym zawodzie; 
 • zaświadczenia o odbyciu przez technika farmaceutycznego praktyki w aptece, jeżeli dotyczy (określone przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego, które weszło w życie 1.10.2002 r.);
 • nazwę i adres miejsca wykonywania zawodu technika farmaceutycznego; 
 • dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych w innym kraju niż Polska; 

Wpisu do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego dokonuje wojewoda po potwierdzeniu prawdziwości danych zawartych w składanym wniosku. 

Wojewoda nadaje technikowi farmaceutycznemu indywidualny identyfikator wpisu. Poza nim w rejestrze będą udostępnione również takie dane jak: 

 • numer wpisu; 
 • datę wpisu; 
 • nazwę wykonywanego zawodu medycznego; 
 • dane osobowe dotyczące osoby wykonującej zawód medyczny; 
 • nazwę i adres miejsca wykonywania zawodu medycznego; 
 • informacja o odbyciu praktyki w aptece; 
 • informacja o realizacji ustawicznego rozwoju zawodowego w danym okresie edukacyjnym; 

Do 25 marca 2025 roku, każdy technik farmaceutyczny, który posiada ten tytuł w dniu 26 marca 2024 roku, będzie musiał posiadać wpis do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego. W przeciwnym wypadku nie będzie mógł wykonywać czynności zawodowych. 

Sprawdzenie, czy technik farmaceutyczny posiada wpis do powyższego Rejestru będzie obowiązkiem każdego pracodawcy zatrudniającego osoby na tym stanowisku. Nieposiadanie przez technika farmaceutycznego wpisu może grozić nałożeniem kary przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. Może się także wiązać z cofnięciem refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze względu na realizację recept przez osobę nieuprawnioną. 

Ustawiczny rozwój zawodowy technika farmaceutycznego

Ustawiczny rozwój zawodowy technika farmaceutycznego: 

 • obowiązkowy dla każdego technika farmaceutycznego; 
 • ustawiczny rozwój zawodowy odbywa się w 5-letnim okresie rozliczeniowym;
 • okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym osoba wykonująca zawód technika farmaceutycznego uzyskała wpis do rejestru;
 • technik farmaceutyczny za udział w różnych formach kształcenia zawodowego otrzymuje punkty edukacyjne
 • w 5-letnim okresie edukacyjnym technik farmaceutyczny będzie musiał zdobyć 200 punktów; 

Technikowi farmaceutycznemu, który jest zobowiązany do ustawicznego rozwoju zawodowego przysługuje pełnopłatny urlop szkoleniowy w wymiarze 6 dni (przysługuje on wyłącznie osobom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę). 

Więcej szczegółów na temat zmian w wykonywaniu zawodu technika farmaceutycznego znajdziecie w najnowszym webinarze dostępnym pod linkiem: https://farmacja.edu.pl/kursy/technik-farmaceutyczny/

Opracował: mgr farm. Maciej Birecki

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]