Rejestr zawodów medycznych ujawnia dane wrażliwe?

Na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich pojawiła się informacja, że Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego ujawnia informacje o utracie prawa jego wykonywania przez daną osobę. Jakie są konsekwencje udostępniania tych danych?

Technik farmaceutyczny- nowe prawa i obowiązki (fot. shutterstock.com)

Ryzyko stygmatyzacji osób, które utraciły PWZ

Zgodnie z przekazanymi informacjami, dane o utracie prawa jego wykonywania przez daną osobę są to dane wrażliwe, dotyczące np. zdrowia psychicznego, nałogów, wyroków karnych i dyscyplinarnych. Przekazano, że rodzi to ryzyko stygmatyzacji, a także naraża te osoby na utrudnienia rozwoju ich ścieżki zawodowej.

W związku z powyższym Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministerstwa Zdrowia o rozważenie działań w celu przeprowadzenia niezbędnych zmian legislacyjnych.

Czytaj także: Lista refundacyjna kwiecień 2024 – najważniejsze zmiany

Naruszenie prawa do ochrony danych osobowych?

Przekazano, że po analizie ustawy z 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych RPO podjął działania zmierzające do ochrony prawa do prywatności i ochrony danych osobowych osób podlegających tym regulacjom – występuje do MZ o zmianę prawa.

Ustawa przewiduje m.in. utworzenie Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego. Wpis do niego jest warunkiem dopuszczenia do wykonywania zawodu medycznego, jak np. technik farmaceutyczny.

Ograniczenie prawa do prywatności

Już na etapie prac legislacyjnych zgłaszano uwagi co do niekonstytucyjności niektórych przepisów. Poprawki Senatu zostały odrzucone przez Sejm. Ustawa weszła generalnie w życie 26 marca 2024 r.  Przekazano, że ustawodawca w sposób nieproporcjonalny ograniczył prawo do prywatności osób wykonujących zawód medyczny, przewidując zbyt szeroki zakres ujawnionych w rejestrze publicznym informacji o osobach wykonujących zawód zaufania publicznego.

Czytaj także: Nowy pilotaż w aptekach. Chodzi o wydawanie tabletki dzień „po”

Wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją

Dostrzegając zgłoszone zastrzeżenia, Prezydent RP złożył – w trybie kontroli następczej – wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją jej niektórych regulacji. Rzecznik przystąpił do tego postępowania TK. Zgodził się z Prezydentem RP, że regulacje ws. ujawnienia danych osobowych w rejestrze naruszają konstytucyjne prawo do prywatności i ochrony danych osobowych. 

Wyniki analizy ustawy

Jak poinformowano na stronie Rzecznika, z analizy ustawy i wniosku Prezydenta RP wynika, że istnieją poważne wątpliwości co do konstytucyjności nie tylko zakwestionowanych już przepisów, ale także innych regulacji co do przetwarzania danych osobowych w rejestrze. Chodzi zarówno o zakres danych podlegających ujawnieniu w jawnym rejestrze, jak i kwestię przechowywania i usuwania z niego danych.

Ujawnienie prywatnych danych

Przekazano, że rejestr obejmuje datę utraty uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego wraz z podaniem przyczyny. RPO zgodził się z Prezydentem RP, że ujawnienie w rejestrze informacji, które odnoszą się do danych dotyczących zdrowia, orzeczeń karnych czy dyscyplinarnych nieograniczonej liczbie osób, stanowi nieproporcjonalne ograniczenie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych.

Pośrednie przekazanie przyczyn utraty PWZ

Ale już sama informacja o utracie uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego (a nie tylko o przyczynie utraty go, jak wskazuje wniosek Prezydenta do TK),  powoduje pośrednio ujawnienie informacji o przyczynach utraty prawa do wykonywania zawodu medycznego. Przyczyny utraty uprawnień są bowiem ograniczone do czterech enumeratywnie wymienionych sytuacji – z których każda należy do tej sfery życia prywatnego podlegającej szczególnej ochronie. Informacje te nie podlegają usunięciu z rejestru (będą archiwizowane) – co pogłębia ingerencję w sferę życia prywatnego osób z rejestru – poinformowano.

Apel do Pani Minister o podjęcie działań

Przekazano, że ustawodawca w sposób nieproporcjonalny ograniczył prawo do prywatności osób wykonujących zawód medyczny, przewidując zbyt szeroki zakres ujawnionych w rejestrze publicznym informacji o osobach wykonujących zawód zaufania publicznego.

Rzecznik skierował prośbę do Pani Minister o ustosunkowanie się do tych uwag oraz o rozważenie podjęcia działań w celu przeprowadzenia niezbędnych zmian legislacyjnych, tak aby opisany stan prawny dostosować do standardów wynikających z Konstytucji RP.

Źródło: RP

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]