Recepty na leki odurzające i psychotropowe – zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje, stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Jakie zmiany wprowadza?

Propozycja zmian zawiera regulacje, które nakazują odnotowanie w dokumentacji medycznej pacjenta przeprowadzenia weryfikacji ilości oraz rodzaju przepisanych pacjentowi leków.

Zmiany wprowadzone w rozporządzeniu

Recepta wystawiana wyłącznie w postaci elektronicznej

Zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 października 2019 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje polega na zwiększeniu nadzoru nad preskrypcją preparatów zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1 przez zastrzeżenie, że recepta na ww. produkty lecznicze może być wystawiona wyłącznie w postaci elektronicznej.

Obowiązek osobistego zbadania pacjenta

W przekazanym rozporządzeniu proponuje się, aby wystawienie pacjentowi przez lekarza recepty na preparat zawierający środek odurzający grup I-N lub II-N, substancję psychotropową z grup II-P, III-P lub IV-P, lub prekursor kategorii 1, było możliwe po osobistym zbadaniu pacjenta oraz weryfikacji ilości oraz rodzaju przepisanych pacjentowi leków zawierających ww. substancje, pod względem bezpieczeństwa oraz konieczności ich stosowania, biorąc pod uwagę recepty wystawione oraz zrealizowane dla tego pacjenta.

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia w rozporządzeniu, warunek weryfikacji leków nie będzie dotyczył wystawiania recept pacjentowi, który nie aktywował Internetowego Konta Pacjenta, z uwagi na brak możliwości dokonania takiej weryfikacji w systemie P1 – w tym miejscu chodzi o pacjentów, których dotyka „wykluczenie cyfrowe”.

Wyjątki od wizyty stacjonarnej

Możliwe jest wystawienie recepty za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, jeżeli od ostatniego zbadania pacjenta, którego wynikiem było wystawienie recepty na preparat zawierający środek odurzający grup I-N lub II-N, substancję psychotropową z grup II-P, III-P lub IV-P, lub prekursor kategorii 1, upłynęło nie więcej niż 12 miesięcy. Z kolei warunek zbadania pacjenta nie będzie dotyczyć przypadku, o którym mowa w ustawie zawodach lekarza i lekarza dentysty – zgodnie z tym przepisem lekarz może, bez dokonania badania pacjenta, wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.

Wystawienie recepty w sytuacji stwierdzenia wcześniejszego przepisania pacjentowi innego preparatu zawierającego przedmiotowe substancje może nastąpić pod warunkiem uznania przez lekarza konieczności jej wystawienia uzasadnionej stanem pacjenta, co powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w dokumentacji medycznej pacjenta.

Czytaj także: Dostęp do ZSMOPL – aktualizacja

Cel wprowadzonych zmian

Zwiększenie kontroli i bezpieczeństwa

Minister Zdrowia poinformował, że celem opisanych powyżej zmian jest wprowadzenie rozwiązań uniemożliwiających przepisywanie produktów leczniczych zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1 za pośrednictwem płatnych usług internetowych, bez uprzedniego zbadania pacjenta. Dodaje, że przepisywanie leków, bez oceny stanu pacjenta, jest wyjątkowo niebezpieczne w przypadku substancji kontrolowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych.

Mając na uwadze funkcjonowanie podmiotów oferujących płatne uzyskanie e-recepty, dochodzi do nieprawidłowości zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu pacjenta oraz uzyskiwanie określonych produktów leczniczych w celach odurzania się – informuje MZ.

Z powyższych względów proponuje się szczególne regulacje w zakresie ordynacji produktów leczniczych zawierających w składzie środek odurzający grup I-N lub II-N, substancję psychotropową z grup II-P, III-P lub IV-P, lub prekursor kategorii 1, które zobowiązują osobę wystawiającą receptę do osobistego zbadania pacjenta podczas wizyty stacjonarnej albo – pod pewnymi warunkami – zbadaniu go za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności oraz weryfikacji ilości i rodzaju wcześniej przepisanych pacjentowi tego rodzaju leków. Analogiczne rozwiązania w zakresie konieczności weryfikacji przepisanych leków funkcjonują w zakresie ustawy świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Przepisywanie produktów leczniczych zawierających substancje objęte wyjątkową kontrolą nie może mieć charakteru komercyjnego i powinno być podejmowane w oparciu o faktyczny stan zdrowia pacjenta – możemy przeczytać w przekazanym rozporządzeniu.

Czytaj także: Wycofanie kilku dawek leku stosowanego w leczeniu choroby tarczycy

Przepisywanie recepty na kontynuację leczenia

Jak informuje MZ, mając na uwadze sytuacje wymagające kontynuacji leczenia w przypadku pacjentów stosujących przedmiotowe produkty lecznicze w celach medycznych, będących pod opieką lekarską, proponuje się zachowanie możliwości wystawienia recept w przypadku, w którym nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy od osobistego zbadania pacjenta. Przepisywanie recept na środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1 nie będzie możliwe dla pacjenta dotychczas niebadanego oraz nieleczonego przez danego lekarza.

Dodatkowe zmiany

Dodatkowo propozycja zmian zawiera również regulacje, które nakazują odnotowanie w dokumentacji medycznej pacjenta przeprowadzenia weryfikacji ilości oraz rodzaju przepisanych pacjentowi leków zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1 oraz zbadania pacjenta, jak również szczegółowego opisu uzasadniającego konieczność wystawienia omawianej recepty.

Zobacz także: Zarządzanie w aptece w praktyce – jak przygotować aptekę na przyjęcie magistra po stażu?

Recepty wystawione i niezrealizowane przed wejściem w życie rozporządzenia

W projekcie rozporządzenia zawarto przepis przejściowy, zgodnie z którym recepty na preparaty zawierające środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1, wystawione i niezrealizowane przed dniem wejścia w życie zmiany dotyczącej wystawiania recept, realizuje się na zasadach dotychczasowych.

Proponuje się aby rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyłączeniem zmiany w zakresie wyłącznej formy elektronicznej dla recept na omawiane produkty, która wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: GOV

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]