Wątpliwości wokół recepty dla pacjenta z kartą EKUZ

Ze względu na wątpliwości dotyczące interpretacji obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept, Minister Zdrowia tłumaczy, że w przepisie 8 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia zidentyfikowano oczywistą omyłkę redakcyjną, która polega na braku przecinka po słowach „w tym leku recepturowego” (fot. Shutterstock).

1) Mamy taką wątpliwość, na którą nie możemy znaleźć odpowiedzi – mianowicie mamy receptę pacjenta europejskiego, legitymującego się kartą
EKUZ, w polu „Oddział NFZ” widnieje symbol DE – natomiast w polu adres pacjenta jest adres zamieszkania w Polsce. Czy ma to jakiekolwiek znaczenie?
Czy taka recepta wówczas powinna być zrealizowana zniżkowo? Czy może adres pacjenta powinien być niemiecki?

2) Należy wpisać nr PESEL czy nr paszportu (lub innego dokumentu ze zdjęciem pacjenta) w polu PESEL pacjenta? (wiadomo, że do komputera
wklepuje się np. nr EKUZ/nr poświadczenia NFZ po wybraniu uprzednio odpowiednich ustawień w programie aptecznym).

3) Czy w przypadku braku symbolu państwa członkowskiego UE (tutaj: DE) i numeru (tu: EKUZ) możemy te dane uzupełnić, analizując dokumentu
pacjenta, na rewersie recepty i zaparafować, a następnie zrealizować receptę zniżkowo?

 

1. O ile §3 ust. 1 pkt 2b) rozporządzenia w sprawie recept lekarskich nakłada obowiązek wpisania przez lekarza adresu zamieszkania pacjenta
(§ 3.

1. Recepta, na której co najmniej jeden z przepisanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, dla którego wydano decyzję o objęciu refundacją w rozumieniu przepisów ustawy o refundacji, ma być wydany za odpłatnością, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o refundacji, obejmuje:

2) dane dotyczące pacjenta:

b) adres (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, numer lokalu, jeżeli nadano):

 

– miejsca zamieszkania albo – miejsca pełnienia służby wojskowej, jeżeli dotyczy, albo

 

– miejsca zamieszkania osoby uprawnionej albo siedziby urzędu gminy lub gminnego ośrodka pomocy społecznej

 

– w przypadku świadczeniobiorcy, wobec którego wydano decyzję, o której mowa w art. 54 ust. 1 ustawy, albo siedziby świadczeniodawcy, który udzielił świadczenia opieki zdrowotnej

 

– w przypadku osoby bezdomnej, o której mowa w art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.),),

to §15 pkt 3) pozwala na realizację recepty, kiedy adres pacjenta nie jest zgodny z oddziałem funduszu.

(§ 15.

 

Osoba wydająca może zrealizować recepty zawierające dane, o których mowa w § 3, lub zamieszczone zgodnie z § 16, także w przypadku, gdy:

3) adres pacjenta nie jest zgodny z numerem oddziału wojewódzkiego Funduszu.)

2. Prawidłowy będzie numer poświadczenia lub numer dokumentu uprawniającego do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej (§3 ust.1 pkt 2e).
(§ 3.

1. Recepta, na której co najmniej jeden z przepisanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, dla którego wydano decyzję o objęciu refundacją w rozumieniu przepisów ustawy o refundacji, ma być wydany za odpłatnością, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o refundacji, obejmuje:

2) dane dotyczące pacjenta:

e) numer poświadczenia, o którym mowa w art. 52 ust. 2 pkt 9 ustawy – w przypadku korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, a w razie braku tego poświadczenia – numer dokumentu uprawniającego do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji wystawionego przez właściwą instytucję zagraniczną,)

Natomiast §16 ust.1 pkt 1e) pozwala opisać na rewersie recepty brak, nieczytelny lub błędny w/w numer (np. wpisany PESEL lub nr paszportu) i/lub symbol państwa .
(§ 16.

1. Jeżeli na recepcie nie wpisano danych, wpisano je w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z rozporządzeniem, osoba wydająca może ją zrealizować w następujących przypadkach:

 

1) jeżeli na recepcie nie wpisano, wpisano w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z rozporządzeniem:

e)numer poświadczenia, o którym mowa w art. 52 ust. 2 pkt 9 ustawy, albo numer dokumentu uprawniającego do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji oraz symbol państwa, w którym znajduje się zagraniczna instytucja właściwa dla osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji – osoba wydająca ustala go na podstawie odpowiednich dokumentów dotyczących pacjenta przedstawionych przez osobę okazującą receptę; osoba wydająca zamieszcza numer tego poświadczenia lub dokumentu na rewersie recepty oraz składa swój podpis i zamieszcza ten numer w komunikacie elektronicznym przekazywanym do oddziału wojewódzkiego Funduszu, o którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy o refundacji,)

3. Zgodnie ze wspomnianym §16 ust.1 pkt 1e) brakujący lub błędny symbol państwa należy ustalić na podstawie odpowiednich dokumentów i opisać rewersie recepty.

 

[Zespół Rx.edu.pl]