Utylizacja leków – częstotliwość przeprowadzania

Czy istnieje odgórny nakaz oddawania leków do utylizacji raz do roku?

Czy utylizacja leków przeterminowanych, także tych psychotropowych i narkotycznych, powinna być przeprowadzana raz do roku?W aptece leki przeterminowane powinny być oddzielone od reszty.

Czy istnieje odgórny nakaz oddawania leków do utylizacji raz do roku? Czy psychotropy i leki narkotyczne można utylizować raz na kilka lat?

 

Odp.: Nie ma nakazu utylizowania leków raz do roku, choć taką przesłankę można było wywnioskować z ustawy o odpadach. Obecnie art. 25 ust. 4 tejże ustawy dopuszcza magazynowanie odpadów do 3 lat. Należy zadbać o ich wydzielenie z magazynu, żeby nie było ryzyka na ich wprowadzenie do obrotu i zmieszanie z pozostałymi lekami czy innym asortymentem. W zasadzie analogicznie można by postąpić z lekami narkotycznymi i psychotropowymi oraz prekursorami kategorii 1. Niestety przepisy w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, ich mieszaninami oraz produktami leczniczymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1 nakazują zawiadomienie inspekcji farmaceutycznej po stwierdzeniu, że posiada się lek przeterminowany.

W §1 ust. 1 ww. aktu czytamy:
§ 1.
1. Jeżeli podmiot posiadający środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1, ich mieszaniny lub produkty lecznicze zawierające w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1, zwane dalej „produktami leczniczymi”, stwierdzi, że są one zepsute, sfałszowane lub upłynął termin ich ważności, zawiadamia o tym na piśmie wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności, zwanego dalej „wojewódzkim inspektorem”, a w przypadku przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii – Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Niemniej określenie „zawiadamia” a nie „zawiadamia niezwłocznie” daje pole do interpretacji. Pozwala to zbierać te leki w osobnym, zabezpieczonym pojemniku i powiadomić WIF w dogodnym momencie. Oczywiście nie powinno to nastąpić później niż 3 lata od stwierdzenia tego faktu.

mgr farm. Konrad Okurowski