Technik farmaceutyczny – wydanie leków z kodeiną

Czy faktycznie technik nie może sprzedać ani na receptę, ani OTC kodeiny?

Czy technik może wydać lek OTC z wykazu III-N z kodeiną np. Solpadeine? Kamsoft u nas blokuje taką sprzedaż, tak samo, Efferalgan codeine.Przy wykonywaniu w aptece czynności fachowych mogą być zatrudnieni wyłącznie farmaceuci i technicy farmaceutyczni w granicach ich uprawnień zawodowych (fot. Shutterstock).

Czy technik może wydać lek OTC z wykazu N III z kodeiną np. Solpadeine? Kamsoft u nas blokuje taką sprzedaż, tak samo, jak przy sprzedaży Efferalgan codeine na receptę. Czy faktycznie technik nie może sprzedać ani na receptę, ani OTC kodeiny?

Odp.: W tym przypadku art. 91 ustawy prawo farmaceutyczne mówi jasno:
1. Technik farmaceutyczny, posiadający dwuletnią praktykę w aptece w pełnym wymiarze czasu pracy, może wykonywać w aptece czynności fachowe polegające na sporządzaniu, wytwarzaniu, wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, z wyjątkiem produktów leczniczych mających w swoim składzie:
1) substancje bardzo silnie działające określone w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) substancje odurzające,
3) substancje psychotropowe grupy I-P oraz II-P
– określone w odrębnych przepisach.

Technik farmaceutyczny nie może wydać środków odurzających niezależnie od grupy i kategorii dostępności. Kodeina należy do grupy III-N, więc zgodnie z ustawą jest zakaz jej wydawania.

Przepisy dotyczące punktów aptecznych nie są w tej materii jednoznaczne. Z jednej strony mamy potwierdzenie braku możliwości obecności w punkcie środków odurzających:
1. Do obrotu w punktach aptecznych są dopuszczone produkty lecznicze o kategorii dostępności wydawane bez przepisu lekarza – OTC albo wydawane z przepisu lekarza – Rp, które spełniają następujące warunki:
1) w wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w punktach aptecznych umieszcza się produkty lecznicze, z wyjątkiem:
d) produktów leczniczych zawierających w swoim składzie:
– substancje odurzające określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 oraz z 2021 r. poz. 2469) oraz przepisach wydanych na podstawie art. 44f tej ustawy,

Z drugiej, niżej w Tabeli 1 wymieniającej substancje dopuszczone w punktach aptecznych w pozycji 192 kodeina jest wymieniona. W aptece wieć technik farmaceutyczny nie wyda kodeiny, ale w punkcie aptecznym już tak…. Więc znowu, jest to jakaś furtka do wydawania leków bez recepty. Nie słyszałem, żeby WIF się tego czepiał, więc jest to decyzja apteki, ale tym razem mocno ugruntowana w przepisach prawa farmaceutycznego. Stąd obecne są dwa podejścia: pozwolenie w wersji OTC, bo wif się nie czepia oraz blokada, bo tak mówią przepisy.

Czytaj także: Technik farmaceutyczny – wydanie leków OTC z wykazu A

mgr farm. Konrad Okurowski