Technik farmaceutyczny – wydanie leków OTC z wykazu A

Czy technik farmaceutyczny może wydać lek w wykazu A?

Przy wykonywaniu w aptece czynności fachowych mogą być zatrudnieni wyłącznie farmaceuci i technicy farmaceutyczni w granicach ich uprawnień zawodowych (fot. Shutterstock).

Czy w świetle obecnych przepisów technik farmaceutyczny może wydawać leki OTC z wykazu A? Na jakie przepisy można się powołać? Oczywiście wykazu A jako Rx nie może on wydać.

 

Odp.:Art. 91 ustawy prawo farmaceutyczne mówi, że:

Art. 91.
1. Technik farmaceutyczny, posiadający dwuletnią praktykę w aptece w pełnym wymiarze czasu pracy, może wykonywać w aptece czynności fachowe polegające na sporządzaniu, wytwarzaniu, wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, z wyjątkiem produktów leczniczych mających w swoim składzie:
1) substancje bardzo silnie działające określone w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) substancje odurzające,
3) substancje psychotropowe grupy I-P oraz II-P
– określone w odrębnych przepisach.

Gdyby przepisy były porządnie napisane i wykaz A, o którym mowa powyżej miałby odniesienie do Farmakopei Polskiej, nie byłoby wątpliwości. W Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych takiej informacji nie ma. W obecnym kształcie zapis jest w pewnym sensie martwy. Uznaje się więc, że choć technik farmaceutyczny nie może wydawać leków bardzo silnie działających, to w sądzie takie procesy były wygrywane.
Ponadto w punktach aptecznych, gdzie w większości pracują technicy, są dopuszczone leki OTC z substancjami z wykazu A. Skoro technik może wydać w punkcie aptecznym, to dlaczego w aptece miałby nie móc tego zrobić?

W załączniku nr 1 rozp. w sprawie wykazu substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych, oraz kryteriów klasyfikacji tych produktów do poszczególnych wykazów czytamy, że:
1.
Do obrotu w punktach aptecznych są dopuszczone produkty lecznicze o kategorii dostępności wydawane bez przepisu lekarza – OTC albo wydawane z przepisu lekarza – Rp, które spełniają następujące warunki:
1) w wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w punktach aptecznych umieszcza się produkty lecznicze, z wyjątkiem:
h) produktów leczniczych zawierających substancje czynne umieszczone w wykazie A (venena) Farmakopei Polskiej, z wyjątkiem tych, którym nadano kategorię dostępności wydawane bez przepisu lekarza – OTC, oraz produktów leczniczych określonych w pkt 3 lit. d tiret drugie, piąte i czternaste;

mgr farm. Konrad Okurowski