Czy uprawnienie Senior może być zapisane przy leku na recepcie papierowej?

Czy uprawnienie S lekarz emeryt może wpisać obok leku zamiast odpłatności?

Lekarz emeryt wypisał receptę z uprawnieniem Senior, ale wpisał S obok leku zamiast odpłatności. Czy to jest dopuszczalne?§ 6 rozporządzenia w sprawie recept określa przypadki, kiedy recepta nieodpowiadająca wzorowi może zostać zrealizowana (fot. Shutterstock).

Czy oznaczenie senior „S” na recepcie papierowej musi być w polu uprawniania dodatkowe? Czy może być przy nazwie leku zamiast odpłatności? Receptę wystawił na siebie lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu, ale na emeryturze.

Odp. Do powyższego przypadku ma zastosowania § 6 rozporządzenia w sprawie recept. Mówi on, że:
§ 6. 1. Recepta w postaci papierowej, zawierająca dane określone w art. 96a ust. 1 lub 8 ustawy – Prawo farmaceutyczne, nieodpowiadająca wzorowi recepty określonemu w załączniku nr 6 do rozporządzenia, jest realizowana w przypadku, gdy:
1) rozmieszczenie przestrzenne poszczególnych pól recepty nie odpowiada ich umiejscowieniu wynikającemu ze wzoru recepty,
2) wzajemne proporcje między wielkościami poszczególnych pól recepty odbiegają od proporcji wynikających ze wzoru recepty,
3) poszczególne informacje zamieszczane przez osobę wystawiającą receptę w określonych polach recepty nie mieszczą się w całości w tych polach (wykraczają poza ich obręb)
– jeżeli spełniony jest wymóg czytelności wystawionej recepty.

Jak widać jedyny przypadek, kiedy kod uprawnienia dodatkowego może opuścić właściwe pole stanowi sytuacja, gdy informacja nie zmieści się w całości. Jeżeli S pojawi się poza właściwym polem (np. jako odpłatność lub przy leku), niestety nie może być uznane przez osobę realizującą.

mgr farm. Konrad Okurowski