Recepta zniżkowa a brak numeru PESEL

Niemniej najprawdopodobniej osoba o podobnym nazwisku miała otrzymać te leki, ale źle został wybrany pacjent (fot. Shutterstock).

Czy można zrealizować receptę zniżkową, jeśli nie jest podany numer PESEL?

 

Niestety, zgodnie z poniższym przepisem rozporządzenia w sprawie recept lekarskich:

§ 3.

1. Recepta, na której co najmniej jeden z przepisanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, dla którego wydano decyzję o objęciu refundacją w rozumieniu przepisów ustawy o refundacji, ma być wydany za odpłatnością, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o refundacji, obejmuje:

2) dane dotyczące pacjenta:

f) numer PESEL – jeżeli dotyczy, a w przypadku dziecka nieposiadającego numeru PESEL lub niemożności ustalenia tego numeru – numer PESEL przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159 i 742 oraz z 2013 r. poz. 1245) wraz z adnotacją o zamieszczeniu numeru PESEL osoby innej niż pacjent i podpisem osoby uprawnionej,

Obecność numeru PESEL jest niezbędna, żeby lek był wydany ze zniżką.

W przytoczonej sytuacji nie jest też możliwe uzupełnienie tego numeru przez osobę realizującą receptę, a pacjent (przypuszczam, że zgodnie z intencją lekarza) otrzyma lek za pełną odpłatnością.

 

[Zespół Rx.edu.pl]