Recepta z uprawnieniem „dziecko” od specjalisty

Uprawnienie dziecko według ustawy o świadczeniach zdrowotnych mogą wpisać jedynie wymienione w niej osoby uprawnione.

Recepta papierowa wystawiona w gabinecie prywatnym ze zniżką i uprawnieniem DZ. Czy można zrealizować taką receptę ze zniżką i uprawnieniem DZ? Czy można zrealizować ze zniżką z pominięciem uprawnienia DZ? Czy odmówić realizacji?

Odp.: Częściowo odpowiedź na to pytanie zawiera się we wpisie: „Darmowe leki uprawnieniem S i DZ a lekarze specjaliści„.

W tym temacie wypowiedziało się również Ministerstwo Zdrowia poprzez publikację „Pytań i odpowiedzi dotyczących bezpłatnych leków„. W treści tego wpisu znalazła się informacja, kto nie jest uprawniony do wystawiania recept z uprawnieniem DZ (m.in. lekarze z prywatnych gabinetów). Ponadto MZ sugeruje realizację ze zniżką, ale z pominięciem uprawnienia dodatkowego.

„Recepty wystawione przez ww. osoby uprawnione dla pacjentów ubezpieczonych są realizowane ze zniżką wynikającą z wykazu leków refundowanych, ale bez prawa do bezpłatnego zaopatrzenia w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne.”

Należy powtórzyć, że analogicznie jak przy uprawnieniu S, osoba realizująca nie jest uprawniona do weryfikowania prawa osoby uprawnionej do wpisania lub niewpisania uprawnienia dodatkowego S i DZ. Za przekroczenie uprawnień i ewentualny zwrot refundacji będzie odpowiadał lekarz, o ile NFZ przeprowadzi kontrolę ordynacji.

Reasumując, nie ma podstawy do odmowy realizacji recepty zgodnie z uprawnieniem „dziecko”, jeśli pacjent nie przekroczył 18 r.ż.

mgr farm. Konrad Okurowski