Recepta weterynaryjna – leki przeznaczone dla weterynarza

Jak wygląda sprawa wystawiania recept przez lekarza weterynarii na leki dla samego siebie?

Termin przekazania sprawozdania upływa w dniu 31 stycznia 2023 r.Recepta weterynaryjna musi być wystawiona na druku o określonym wymiarze i z zielonym paskiem.

Chciałabym się dowiedzieć, jak wygląda sprawa wystawiania recept przez lek. wet. na leki dla samego siebie? Zdania są podzielone. Z jednej strony możemy wystawić na siebie, z drugiej nie wolno nam leczyć ludzi… Jak wygląda to od strony prawnej?

 

Odp.:

Delegacja ustawowa w art. 69 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych mówi, że:

Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa oraz po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, w drodze rozporządzenia, określi oznakowanie, tryb i zasady wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt w sytuacji gdy brak jest weterynaryjnego produktu leczniczego dopuszczonego do obrotu, z uwzględnieniem w szczególności grup zwierząt, przypadków oraz warunków, z zachowaniem których mogą być wystawiane recepty, oraz ich wzór uprawniający do nabycia produktów leczniczych za opłatą, sposób zaopatrywania w druki recept, kontroli ich wystawiania, realizacji i stosowania.

Czyli główne cel wystawiania recept przez weterynarzy to leczenie zwierząt preparatami, które nie mają odpowiedników weterynaryjnych lub są one niedostępne.

Z kolei samo rozporządzenie w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt, dopuszcza już wystawienie recepty na leki stosowane przez weterynarza w ramach prowadzonej praktyki:

§ 2.
1.
Dopuszcza się wystawianie przez lekarza weterynarii recept na produkty lub leki, jeżeli nabyte w ten sposób produkty lub leki będą stosowane u zwierząt przez:
1) właściciela zwierzęcia albo
2) wystawiającego receptę lekarza weterynarii przy wykonywaniu przez niego praktyki lekarsko-weterynaryjnej.
2.
Wystawienie recepty w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest dopuszczalne, jeżeli:
1) nabyte w ten sposób produkty lub leki zostaną użyte przez wystawiającego receptę lekarza weterynarii wyłącznie przy wykonywaniu przez niego praktyki lekarsko-weterynaryjnej;
2) na recepcie wystawiający dokona adnotacji „do użytku własnego” („ad usum proprium”);
3) zapas w ten sposób nabytych produktów lub leków nie przekracza ich 14-dniowego średniego zużycia;
4) zgromadzone produkty lub leki są przechowywane zgodnie z wymaganiami określonymi dla tych produktów i leków;
5) użycie produktów lub leków zostanie udokumentowane w sposób zgodny z przepisami Prawa farmaceutycznego;
6) brak jest odpowiedniego produktu leczniczego dopuszczonego do obrotu dla danego gatunku zwierząt lub dla innych gatunków zwierząt.

Jak widać powyżej, przepisy nie przewidują wystawiania recept „do użytku własnego”, jeżeli lek nie będzie służył w ramach prowadzonej praktyki i poza ewidencją. Pozostaje jedynie wystawienie recepty na właściciela zwierzęcia, którym może być weterynarz.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Podbijam.. Z ciekawości czy może na siebie wypisać?