Recepta pro familia – dane świadczeniodawcy

Jakie dane powinny znaleźć się w polu świadczeniodawca dla recepty papierowej z adnotacją pro familia?

Niektóre dane mogą być pominięte tylko w przypadku recepty pro auctore, przy pro familia nie ma takiej możliwości.Przy adnotacji pro acutore w polu pacjent niektóre dane, widniejące w polu świadczeniodawca, mogą być pominięte (fot. Shutterstock).

Jakie dane na recepcie pro familia lekarz ma obowiązek wpisać w miejscu świadczeniodawcy? Kolejny raz zdarza nam się w aptece otrzymywać receptę wyłącznie z numerem telefonu lekarza.

 

Odp.: Wymagane informacje znajdują się poniżej i wynikają z art. 96a ust. 2 ustawy prawo farmaceutyczne.

Prawo farmaceutyczne

Art. 96a.
1. Recepta zawiera następujące informacje:
2) dane dotyczące podmiotu, w którym wystawiono receptę lub osoby, która wystawiła receptę pro auctore albo receptę pro familiae:
a) w przypadku:
– osoby wystawiającej receptę pro auctore albo receptę pro familiae – imię i nazwisko,
b) adres miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego albo usługi farmaceutycznej (nazwa miejscowości, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu, jeżeli zostały nadane), (…) w przypadku osoby wystawiającej receptę pro auctore albo receptę pro familiae – adres miejsca zamieszkania (nazwa miejscowości, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu, jeżeli zostały nadane),
c) numer telefonu dostępny w miejscu udzielania świadczenia albo usługi farmaceutycznej; w przypadku osób wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w miejscu wezwania albo wystawiających receptę pro auctore albo receptę pro familiae – numer telefonu kontaktowego do osoby wystawiającej receptę,
d) identyfikator miejsca udzielania świadczeń:
– w przypadku recept w postaci elektronicznej – identyfikator, o którym mowa w art. 17c ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,
– w przypadku recept w postaci papierowej – dziewięciocyfrowy numer REGON, jeżeli dotyczy;

Przy okazji warto jeszcze przypomnieć, że niektóre dane mogą być pominięte tylko w przypadku recepty pro auctore, przy pro familia nie ma takiej możliwości. Niemniej, o ile osoba realizująca zdecyduje się przyjąć taką receptę i zrealizować ze zniżką, powinna uzupełnić brakujące informacje. Warto podkreślić, że nie ma obowiązku realizowania wadliwie wystawionych recept.

Rozporządzenie w sprawie recept

§ 7.
Na recepcie „pro auctore” osoba wystawiająca receptę może nie zamieszczać, w części recepty dotyczącej pacjenta, danych naniesionych już na receptę w postaci nadruku lub pieczęci w zakresie danych określonych w art. 96a ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy – Prawo farmaceutyczne.

§ 8.
1. Realizacja recepty, na której nie wpisano poniższych danych, wpisano je w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z art. 96a ustawy – Prawo farmaceutyczne, jest dopuszczalna pod warunkiem dokonania następujących czynności:
13) dane dotyczące osoby uprawnionej albo podmiotu – osoba wydająca określa je na podstawie posiadanych danych; osoba wydająca zamieszcza je w Dokumencie Realizacji Recepty lub na rewersie recepty papierowej oraz komunikacie elektronicznym przekazywanym do oddziału wojewódzkiego Funduszu, o którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy o refundacji;

mgr farm. Konrad Okurowski