Recepta papierowa z numerem REGON i adnotacją pro auctore

Czy można zrealizować receptę ze zniżką, gdy w polu świadczeniodawca znajdzie się kod kreskowy z numerem REGON, ale nie ma danych gabinetu, tylko samego lekarza?

Jak postąpić z receptą z numerem REGON, ale tylko danymi lekarza w polu świadczeniodawca? Czy można ją zrealizować ze zniżką?Osoba uprawniona może wystawić receptę dla siebie lub dla rodziny oraz w ramach działalności leczniczej dla pacjentów.

Jak prawidłowo zrealizować taką receptę. Recepta papierowa, nowy druk, z nadrukowanym kodem kreskowym regon. W polu świadczeniodawcy tylko pieczątka lekarza (z nazwiskiem, tytułem, adresem, telefonem) i dopisek pro auctore. Czy można taką receptę zrealizować na zniżkę mimo podanego REGON-u? Czy w polu świadczeniodawcy powinny być dane gabinetu, a nie tylko lekarza?

 

Opis: Rozumiem, że w polu świadczeniodawcy pojawia się informacja liczbowo-słowna (np. Regon 123456789) oraz zawierający tę liczbę kod kreskowy. Jeżeli tak to lekarz mógł wykorzystać swoje recepty z gabinetu lub miejsca pracy na użytek wystawienia recepty dla siebie, lub dla rodziny. Co do zasady recepta z gabinetu również mogłaby zawierać taką adnotację, ale zakres danych świadczeniodawcy powinien obejmować informacje dotyczące właściwego podmiotu.

Osoba realizująca ma dwie możliwości. Po pierwsze może wprowadzić dane z pieczątki imiennej wraz z adnotacją pro auctore. W takiej sytuacji NFZ będzie widział, że lekarz użył recept z innej puli, niż powinien. W tym miejscu pojawia się też pogląd, że ignorując REGON, poświadcza się nieprawdę. Swego czasu podejście zależało od oddziału NFZ. Po drugie można wprowadzić REGON, ale na osobie realizującej spoczywa obowiązek opisania brakujących danych świadczeniodawcy na rewersie recepty (zgodnie z §8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia w sprawie recept). Na podstawie REGON-u w RPWDL (https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/ – zakładka podmiotów leczniczych lub praktyk lekarskich) można zweryfikować dane do uzupełnienia. Ten drugi sposób będzie preferowany. Osoba wystawiająca receptę powinna zostać poinformowana, że taki sposób wystawienia recepty jest błędny i może skutkować realizacją pełnopłatną lub odmową realizacji, gdyż osoba realizująca nie ma obowiązku (chyba że zdecyduje inaczej poprzez przyjęcie recepty) wyręczać lekarza w nanoszeniu danych.

§ 8 ust. 1 pkt 13 rozp. w sprawie recept
1. Realizacja recepty, na której nie wpisano poniższych danych, wpisano je w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z art. 96a ustawy – Prawo farmaceutyczne, jest dopuszczalna pod warunkiem dokonania następujących czynności:
13) dane dotyczące osoby uprawnionej albo podmiotu – osoba wydająca określa je na podstawie posiadanych danych; osoba wydająca zamieszcza je w Dokumencie Realizacji Recepty lub na rewersie recepty papierowej oraz komunikacie elektronicznym przekazywanym do oddziału wojewódzkiego Funduszu, o którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy o refundacji;