Recepta weterynaryjna – pieczątka lekarza zamiast gabinetu

Czy pieczątka weterynarza w nagłówku recepty będzie wystarczająca?

Czy można zrealizować receptę weterynaryjną dla zwierzęcia z opisana rasa, płcią i waga bez pieczątki nagłówkowej gabinetu?Dane wystawcy recepty umieszcza się w odpowiednim, wyznaczonym do tego miejscu, które znajduje się w lewym górnym rogu. Dane powinny zawierać imię, nazwisko i adres lekarza weterynarii (fot. Shutterstock)

Czy można zrealizować receptę weterynaryjną dla zwierzęcia z opisana rasa, płcią i waga bez pieczątki nagłówkowej gabinetu? W tym miejscu postawiona jest tylko pieczątka imienna lekarza weterynarii.

 

Odp.: Taka recepta nie zawiera wymaganych danych dla recepty weterynaryjnej i wymaga uzupełnienia przez osobę wystawiającą. Brakuje na niej bowiem adresu. Choć przepisy dotyczące recept weterynaryjnych nie przewidują opisania danych na rewersie, można to teoretycznie zrobić analogicznie jak dla recept wystawianych dla ludzi. Formalnie receptę należałoby uznać za wadliwą i odesłać do poprawy. Rozporządzenie w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt mówi m.in, że:
§ 4.
1. Dane umieszczane na wystawianej recepcie, o których mowa w § 3 ust. 1, obejmują:
1) firmę lub nazwę, pod jaką działa wystawiający receptę lekarz weterynarii, siedzibę i adres, oznaczenie formy prawnej wykonywanej działalności oraz imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres lekarza weterynarii działającego pod firmą lub nazwą, a w przypadku osoby fizycznej – jej imię i nazwisko oraz adres;
2) określenie specjalizacji wystawiającego receptę lekarza weterynarii oraz numer zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu;
3) firmę lub nazwę posiadacza zwierzęcia, jego siedzibę i adres oraz oznaczenie formy prawnej wykonywanej działalności, a w przypadku osoby fizycznej – jej imię i nazwisko oraz adres;
4) gatunek, płeć oraz rasę zwierzęcia – w przypadku wystawienia recepty dla pojedynczego zwierzęcia; gatunek, płeć, rasę oraz liczbę zwierząt – w przypadku wystawienia recepty dla większej liczby zwierząt;

mgr farm. Konrad Okurowski