Realizacja recepty refundowanej dla niemowlęcia

Ważniejsza od wczytywania się kodów jest ich obecność, bo wtedy recepta spełnia wymogi rozporządzenia w sprawie recept lekarskich (fot. Shutterstock).

Mam pytanie dotyczące realizacji recepty refundowanej dla niemowlęcia. W rozporządzeniu jest napisane, że może być wpisany numer Pesel opiekuna „wraz z adnotacją o zamieszczeniu numeru PESEL osoby innej niż pacjent i podpisem osoby uprawnionej”. Czy to oznacza, że przy PESELU matki musi być dodatkowo podpis czy też pieczątka i podpis czy też wystarczy podpis lekarza pod receptą.

Zwyczajowo za podpis lekarza uznaje się parafkę z pieczątką. Zgodnie z cytowanym § 3 ust. 1 pkt. 2f) rozporządzenia w sprawie recept lekarskich wpisanie PESELu innej osoby wymaga stosownej adnotacji i potwierdzenia wpisanej informacji dodatkowym podpisem osoby uprawnionej. Podpis lekarza pod receptą nie spełnia tego warunku.