Psychotropy – realizacja tylko na 90 dni?

Czy od 2 sierpnia br. możemy wydać lek psychotropowy tylko na 90 dni?

Na liście znalazło się 214 pozycji.Nowelizacja rozporządzenia obowiązująca od 2 sierpnia br. dotycząca przepisów regulujących zasady wystawiania i realizacji recept na leki psychotropowe oraz odurzające nie dotyczy zasad realizacji recept (fot. Shutterstock).

Czy w związku ze zmianą rozporządzenia dot. recept na leki psychotropowe od 2 sierpnia lekarz może wystawić podczas wizyty recepty na łączny okres stosowania max. 90 dni? Czy w związku z tym możemy zrealizować receptę na lek psychotropowy na max. 90 dni stosowania uwzględniając dawkowanie? Jeśli lekarz przepisze Clonazepamum 2 mg 120 tabl. DS. 1×1, to czy możemy wydać tylko 90 tabl.?

 

Odp.: Nowelizacja rozporządzenia obowiązująca od 2 sierpnia br. dotycząca przepisów regulujących zasady wystawiania i realizacji recept na leki psychotropowe oraz odurzające nie zmieniła nic w długości kuracji, jaka może być przepisana oraz wydania. Jedynie lekarze mają konieczność badania pacjenta co 3 miesiące, żeby na tej podstawie przepisać receptę, a nie jak to miało miejsce do tej pory wystawiać kontynuację w ramach teleporady. Ograniczenie nie dotyczy lekarzy POZ.
Reasumując, można zrealizować receptę na lek Clonazepam w ilości maksymalnej na 120 dni stosowania z recepty papierowej i 360 dni z recepty elektronicznej (oczywiście jednorazowo na 180 dni), czyli bez dodatkowych ograniczeń.

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie MZ w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje
§ 7.
1. Recepta wystawiona na preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N oraz substancje psychotropowe grupy II-P może dotyczyć takiej ilości środka lub substancji, która nie przekracza zapotrzebowania pacjenta na maksymalnie 90 dni stosowania.
2. Na preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N oraz substancje psychotropowe grupy II-P można wystawić do 3 recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 90 dni stosowania.
2a. Recepta na preparat zawierający środek odurzający grupy I-N lub II-N, substancję psychotropową grupy II-P, III-P lub IV-P lub prekursor kategorii 1 jest wystawiana po uprzednim dokonaniu przez osobę wystawiającą receptę weryfikacji za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1555, 2280 i 2705 oraz z 2023 r. poz. 650 i 1234), lub po zebraniu wywiadu od pacjenta, że ilość i rodzaj produktów leczniczych przepisanych pacjentowi na receptach wystawionych i zrealizowanych nie jest wystarczająca dla prawidłowego prowadzenia farmakoterapii.
2b. Recepta, o której mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1731, z późn. zm.), na preparat zawierający środek odurzający grupy I-N lub II-N, substancję psychotropową grupy II-P, III-P lub IV-P lub prekursor kategorii 1 może być wystawiona, jeżeli od ostatniego zbadania pacjenta upłynęło nie więcej niż 3 miesiące.
2c. Przepisu ust. 2a i 2b nie stosuje się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, którego pacjent wybrał przez złożenie deklaracji wyboru, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527).

mgr farm. Konrad Okurowski