Obcokrajowiec – czy lekarz musi wpisać nr karty EKUZ czy wystarczy symbol kraju?

Jakie dane na e-recepcie lekarz musi wpisać dla obcokrajowca?

Czy jeżeli lekarz wystawia e-receptę dla pacjenta, którym jest obcokrajowiec, to czy wystarczy sam symbol kraju czy jeszcze musi być nr EKUZ?W przypadku pacjenta korzystającego z prawa do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji identyfikatorem usługobioryc będzie nr karty EKUZ (fot. Shutterstock).

Czy na e-recepcie dla pacjenta, którym jest obcokrajowiec lekarz musi napisać nr karty EKUZ, czy wystarczy, że zaznaczy sam kraj np. GB?

Odp.: Jeżeli chodzi o e-receptę dla pacjenta korzystającego z prawa do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji, to lekarz powinien nanieść obie informacje, czyli symbol kraju oraz nr karty EKUZ lub poświadczenia. Wynika to z art. 96a ust. 1 oraz ust. 8 ustawy prawo farmaceutyczne. Jeżeli na recepcie nie znajdzie się taka informacja, można ją uzupełnić lub sprawdzić, czy stosując kroki opisane we wpisie: Polak z kartą EKUZ dane te się pojawią.

Podstawa prawna:
Art. 96a ustawy prawo farmaceutyczne
1. Recepta zawiera następujące informacje:
1) dane dotyczące pacjenta:
a) imię albo imiona i nazwisko albo oznaczenie „NN”, w przypadku osób o nieustalonej tożsamości,
b) adres (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, kod pocztowy, numer lokalu, jeżeli nadano):
– miejsca zamieszkania albo
– miejsca pełnienia służby wojskowej, jeżeli dotyczy, albo
– urzędu gminy, gminnego ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 1818) – centrum usług społecznych – w przypadku świadczeniobiorcy, wobec którego wydano decyzję, o której mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, albo świadczeniodawcy, który udzielił świadczenia opieki zdrowotnej – w przypadku osoby bezdomnej, o której mowa w art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, albo
– „NMZ”, w przypadku osób o nieustalonym miejscu zamieszkania,
c) identyfikator usługobiorcy, o którym mowa w art. 17c ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,
d) datę urodzenia pacjenta, w przypadku gdy nie można jej ustalić na podstawie innych danych zamieszczonych na recepcie,
e) kod uprawnień dodatkowych pacjenta, jeżeli dotyczy;
Art. 17c ust. 2 ustawy o SIOZ (w rozwinięciu)
Identyfikator usługobiorcy stanowi numer PESEL usługobiorcy, a w przypadku osób, którym nie nadano numeru PESEL – seria i numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość albo niepowtarzalny identyfikator nadany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej dla celów transgranicznej identyfikacji, o którym mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1501.
Art. 96a ust. 8 ustawy PF
8. Recepta, na której co najmniej jeden z przepisanych produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, dla którego wydano decyzję o objęciu refundacją w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, ma być wydany za odpłatnością, o której mowa w art. 6 ust. 2 tej ustawy, obejmuje:
1) dane, o których mowa w ust. 1;
1a) numer poświadczenia, o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – w przypadku korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu art. 5 pkt 32 tej ustawy, zwanych dalej „przepisami o koordynacji”, a w razie braku tego poświadczenia – numer dokumentu uprawniającego do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, wystawionego przez właściwą instytucję zagraniczną;
5) symbol państwa odpowiedniego dla instytucji właściwej dla osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji;
mgr farm. Konrad Okurowski