Książka narkotyczna – jak przechowywać i ewidencjonować recepty

Departament Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia odpowiedział na pismo, które dotyczyło stanowiska Departamentu wobec sposobu realizacji recept refundowanych dla osób z dodatkowymi uprawnieniami, w tym “ZK”, “IW“, “AZ” i “PO”.(fot. Shutterstock).

Dzień dobry. Mam pytanie, gdzie znajdę informacje, jak ewidencjonować leki narkotyczne i II P – chodzi mi o to, jak wypełnić książkę narkotyczną, a także, jak przechowywać i ewidencjonować takie recepty. I, ostatnie pytanie – jak to wygląda w przypadku e-recept? Czy, np. trzeba drukować e-receptę, i też przechowywać w sejfie, czy nie ma takiego obowiązku?

Odp.  Informacja na ten temat znajduje się w § 3 ust. 2 i § 10 ust. 3 rozporządzenia MZ w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje.

§ 3

2. Ewidencja przychodu i  rozchodu środków odurzających grupy I-N i  substancji psychotropowych

grupy II-P oraz preparatów zawierających te środki i substancje jest prowadzona w formie książki kontroli, która

zawiera:

1) na stronie tytułowej ‒ nazwę i dokładny adres apteki, numer i datę wydania zezwolenia, kolejny numer książki oraz określenie organu zezwalającego;

2) na kolejno ponumerowanych stronach ‒ odrębnie dla każdego środka odurzającego lub substancji psychotropowej, dla każdej ich postaci farmaceutycznej i dawki [niekoniecznie musi być podział wg nazw handlowych, można pogrupować wg substancji, postaci i dawki]:

a) w odniesieniu do przychodu:

– liczbę porządkową,

– datę zakupu,

– numer dowodu zakupu,

– ilość zakupioną, wyrażoną w gramach lub sztukach,

b) w odniesieniu do rozchodu:

– liczbę porządkową,

– datę wydania,

– receptę lub zapotrzebowanie stanowiące podstawę wydania, [może być nr wg apteki z danego dnia]

– imię, nazwisko i numer lekarza wystawiającego receptę lub zapotrzebowanie,

– imię i nazwisko pacjenta lub oznaczenie jednostki składającej zapotrzebowanie,

– ilość wydaną, wyrażoną w gramach lub sztukach,

c) stan magazynowy po dostarczeniu lub wydaniu,

d) ewentualne uwagi.

3. Po wypełnieniu strony tytułowej, zgodnie z ust. 2, kierownik apteki przedstawia książkę kontroli wojewódzkiemu inspektorowi farmaceutycznemu celem zatwierdzenia, poprzez przesznurowanie i opieczętowanie, oraz zarejestrowania.

4. Książkę kontroli przechowuje się przez okres 5 lat, liczony od pierwszego dnia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym dokonano ostatniego wpisu.

5. Ewidencja, o której mowa w ust. 2, może być prowadzona w formie elektronicznej, pod warunkiem zastosowania systemu komputerowego gwarantującego, iż żadne zapisy dotyczące stanów i ruchów magazynowych nie będą usuwane, a korekty zapisów będą dokonywane za pomocą dokumentów korygujących, opatrzonych czytelnym podpisem i danymi osoby dokonującej korekty, celem zapewnienia pełnej kontroli dokonywanych operacji. W takim przypadku należy zachować zakres danych zgodny z układem książki kontroli, o której mowa w ust. 2, oraz dokonywać, co dwa tygodnie, wydruku prowadzonej ewidencji. Podpisane przez kierownika apteki wydruki obejmujące dany rok kalendarzowy powinny być kolejno ponumerowane i przechowywane przez okres 5 lat, liczony od pierwszego dnia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym dokonano ostatniego wpisu.

6. O fakcie prowadzenia ewidencji środków odurzających grupy I-N oraz substancji psychotropowych grupy II-P w formie elektronicznej kierownik apteki zawiadamia na piśmie wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego właściwego do miejsca wykonywania działalności, w  terminie 7 dni od dokonania pierwszego obrotu, który będzie ewidencjonowany w formie elektronicznej.

§ 10

3. Recepty, o których mowa w ust. 1 i 2, przechowuje się oddzielnie w sposób uporządkowany według dat realizacji, zabezpieczony przed kradzieżą, zamianą lub zniszczeniem.

 

E-recepty i DRR są przechowywane w SIM, więc nie trzeba ich drukować i zabezpieczać jak papierowych.

Czytaj też: 

Recepta elektroniczna na lek narkotyczny

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]