Enarenal – wycena proszków robionych

Przy wycenie proszków recepturowych z tabletek wyceniam całe tabletki czy tylko ilość użytą do sporządzenia?

Do wykonania recepty zużyje 3,2 tabletki leku Enarenal. Czy w takim wypadku wyceniam ilość użytą, a pozostałość uznaję za stratę?Niektóre leki gotowe mogą być stosowane zamiennie z surowcami farmaceutycznymi podczas sporządzania leku recepturowego (fot. Shutterstock).

Chciałabym się zapytać o wycenę proszków dzielonych z tabletek Enarenal 10 mg po 30 tabl. Do wykonania recepty zużyje 3,2 tabletki. Czy w takim wypadku wyceniam ilość użytą, a pozostałość uznaję za stratę? Czy mogę wycenić 4 tabletki? Muszę dodać jakąś adnotację?

 

Odp.: Kwestię wyceny leku recepturowego porusza rozporządzenie w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych. W § 5 ust. 2 czytamy, że:

2. Jeżeli surowcem do wykonania leku recepturowego jest lek gotowy, o którym mowa w § 4 pkt 1, za cenę surowca uważa się cenę hurtową tego leku, z tym że w przypadku leku, o którym mowa w:
1) § 4 pkt 1 lit. a – liczy się wartość użytej ilości leku, a w odniesieniu do ampułek – wartość całkowitej ilości jednostek zawartych w ampułce;
2) § 4 pkt 1 lit. b – liczy się wartość użytej jednostki dawkowania.

§ 4. Koszt sporządzenia leku recepturowego obejmuje:
1) wartość użytych surowców farmaceutycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym leków gotowych:
a) wymienionych w załączniku do rozporządzenia,
b) innych leków niż określone w lit. a, zamieszczonych w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, pod warunkiem że przepisana przez lekarza, lekarza dentystę, felczera lub starszego felczera dawka leku recepturowego jest mniejsza od najmniejszej zarejestrowanej dawki leku gotowego w postaci stałej stosowanej doustnie;
2) wartość opakowań;
3) koszt wykonania leku recepturowego (taksa laborum).

W związku z powyższym do wykonania leku używa się odpowiednią ilość leku gotowego. Przy wycenie z kolei uwzględnia się pełne jednostki dawkowania (tu 4 tabl. leku Enarenal). Ponieważ działanie to wynika wprost z przepisów, dodanie adnotacji nie jest wymagane.

mgr farm. Konrad Okurowski