Dawkowanie leków narkotycznych i psychotropowych

Reklama leków powinna w sposób obiektywny przedstawiać ich właściwości (fot. Shutterstock).Okres stosowania jest informacją dodatkową, ale nie jest obowiązkowy (fot. Shutterstock).

Czy gdzieś w którym rozporządzeniu bądź ustawie jest zapisane, że dawkowanie w przypadku leków narkotycznych, bądź psychotropowych musi być określone przez jaki czas ma ten lek być stosowany? Np.: 2x1tbl przez 10 dni, czy wystarczy 2x1tbl?

Zarówno rozporządzenie w sprawie recept lekarskich, jak i w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje wymaga obecności na recepcie sposobu dawkowania. Okres stosowania jest informacją dodatkową, ale nie jest obowiązkowy.
Mylące może być brzmienie § 7 ust. 4 drugiego w ww. rozporządzeń, który mówi, że:

[i]”Jeżeli ze wskazanego przez osobę wystawiającą receptę sposobu dawkowania nie można obliczyć sumarycznej ilości przepisanych środków odurzających lub substancji psychotropowych, osoba wydająca przyjmuje, że są to dwa najmniejsze opakowania określone w wykazie określonym w obwieszczeniu, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345), a w przypadku leków niepodlegających refundacji – dwa najmniejsze opakowania dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”[/i]

Jenakże ma on bardziej zastosowanie do nieprecyzyjnego dawkowania, np. 1 tabl. doraźnie czy w razie bólu.