Darmowe leki uprawnieniem S i DZ a lekarze specjaliści

Czy od września darmowe leki dla seniorów i dla dzieci do 18 roku życia może wypisać lekarz specjalista?

Uprawnienia dodatkowe pacjenta (fot. shutterstock)Darmowe leki w ramach uprawnień DZ oraz S przysługuje pacjentom poniżej 18. roku życia oraz powyżej 65. roku życia (fot. Shutterstock).

Czy od września darmowe leki dla seniorów i dla dzieci do 18 roku życia może wypisać lekarz specjalista? Mam wrażenie, że w ustawie z 13 lipca są ujęci lekarze i pielęgniarki POZ-tu oraz lekarze, którzy zaprzestali wykonywania zawodu (pro familia i pro auctore). Bardzo proszę o rozwianie moich wątpliwości.

 

Odp.: To jest ten sam art. 43a ustawy o świadczeniach, który wcześniej obejmował tylko pacjentów 75+. Mogą więc wystawiać recepty na darmowe leki z uprawnieniem DZ i S zarówno lekarze i pielęgniarki POZ, jak i lekarze specjaliści oraz osoby uprawnione po zakończeniu pracy zawodowej. Warto podkreślić, że apteki nigdy nie weryfikowały prawa lekarzy i pielęgniarek do wystawiania recept z uprawnieniem S i obecnie DZ. Za przekroczenie uprawnień odpowiada wystawiający.

 

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Art. 43a.
1. Świadczeniobiorcom:
1) do ukończenia 18. roku życia,
2) po ukończeniu 65. roku życia
– przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne określone w wykazie, o którym mowa w art. 37 obwieszczenie o wykazach refundowanych leków, środków i wyrobów medycznych ust. 1 ustawy o refundacji, ustalonym w sposób określony w ust. 2, na podstawie recepty wystawionej przez lekarza lub pielęgniarkę udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej albo lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu i wystawił receptę dla siebie albo dla małżonka, albo dla osoby pozostającej we wspólnym pożyciu albo dla krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa.
1a. Bezpłatne zaopatrzenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje również na podstawie recepty wystawionej w postaci elektronicznej przez:
1) lekarza lub pielęgniarkę udzielających świadczeń opieki zdrowotnej:
a) w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub
b) z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w ramach umowy, o której mowa w art. 159a umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach systemu zabezpieczenia;
2) lekarza udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej:
a) w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego lub
b) z zakresu leczenia szpitalnego w ramach umowy, o której mowa w art. 159a umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach systemu zabezpieczenia
– w związku z zakończeniem leczenia szpitalnego.

mgr farm. Konrad Okurowski