Cirrus i Tussipect na recepcie od farmaceuty

Czy magister farmacji może wystawić receptę farmaceutyczną dla pacjenta lub siebie, czy rodziny na prekursory?

Farmaceuta może wystawić receptę na niektóre leki o kategorii dostępności Rp (fot. Shutterstock)

Czy magister farmacji może wystawić receptę farmaceutyczną lub pro familia na takie preparaty jak Cirrus lub Tussipect? Sprawa jest dla mnie o tyle niejasna, że zarówno pseudoefedryna jak i efedryna należą do prekursorów. Mówi o tym ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, więc w teorii magister nie może ich wystawić z tego co rozumiem. Jednak pseudoefedryna jest dostępna w preparatach OTC, a efedryna w preparacie Tussipect jeszcze kilka lat temu była bez recepty. Dodatkowo w programie kamsoft zaliczają się one do wykazu B podobnie jak Poltram czy Skudexa, na które magister może wystawić receptę. Czy mógłbym prosić o rozjaśnienie tej kwestii, ponieważ sam nie mogę się doszukać jednoznacznej odpowiedzi.

 

Odp.: Aspekty związane z wystawieniem recept farmaceutycznych oraz pro auctore i pro familia zostały poruszone w tym wpisie:

Art. 96 ust. 4 ustawy prawo farmaceutyczne, który reguluje kwestie związane z receptą farmaceutyczną wymienia środki odurzające oraz środki psychotropowe, nie mówi nic wprost na temat prekursorów. Nie pada również stwierdzenie o wszystkich substancjach podlegających pod ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. Oznacza to, że nie ma zakazu wystawiania recept na leki, które zawierają pseudoefedrynę (Cirrus), efedrynę (Tussipect) czy też ergotaminę lub ergometrynę. Co do zmiany kategorii dostępności, to trochę już upłynęło od 2008 r. To był starszy switch niż Ketonal w żelu.

4. Farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu może wystawić receptę dla osoby, o której mowa w art. 95b ust. 3, albo receptę farmaceutyczną – w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta, do których stosuje się następujące zasady:
1) jest wystawiana w postaci elektronicznej, a w postaci papierowej w przypadku:
a) braku dostępu farmaceuty do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,
b) recepty dla osoby o nieustalonej tożsamości – w przypadku recepty farmaceutycznej,
c) wystawienia przez farmaceutę, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty;
2) może być wystawiona na produkty lecznicze o kategorii dostępności Rp, z zastrzeżeniem produktów leczniczych zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
3) zawiera dane, o których mowa w art. 96a ust. 1 z wyłączeniem pkt 5 lit. b, oraz przyczynę wydania – w przypadku recepty farmaceutycznej, w przypadku recepty farmaceutycznej wystawionej na podstawie ust. 41 nie jest wymagana przyczyna zastosowania;
4) recepta jest realizowana z odpłatnością 100%, z wyjątkiem recept wystawionych dla osób określonych w art. 95b ust. 3;
5) recepta w postaci papierowej po zrealizowaniu w aptece podlega ewidencjonowaniu;
6) przepisy art. 96a ust. 4 i 4a stosuje się odpowiednio.

Reasumując, farmaceuta może wystawić receptę dla siebie lib dla rodziny na Cirrus czy Tussipect. Z kolei jak pisaliśmy wcześniej (Recepta farmaceutyczna na Cirrus x 14 tabletek), wystawienie recepty farmaceutycznej na większe opakowanie leku z pseudoefedryną mija się z celem, gdy dostępne są również w wersji OTC.

mgr farm. Konrad Okurowski