Accordeon – długość kuracji a dawkowanie

Czy mogę wydać 100 tabl. leku narkotycznego przy dawkowaniu 1×1?

Mam receptę narkotyczną na lek Accordeon po 100 tabl. Czy mogę wydać całe opakowanie leku, jeżeli podane dawkowanie to 1 × 1?Leki narkotyczne można wydać na maksymalnie 90 dni stosowania (fot. Shutterstock).

Mam receptę Rpw na Accordeon x 100 tabl. Podane dawkowanie to 1 × 1. Czy można wydać lek?

 

Odp.: Lek można wydać, ale ilość należy zmniejszyć, czyli podzielić opakowanie wydając maksymalnie 90 tabl. Wynika to z faktu, że leki odurzające można dzielić do opakowania bezpośredniego z zachowaniem refundacji. Ponadto długość kuracji, jaką lekarz może zlecić na recepcie Rpw to 90 dni stosowania. Przy czym nie ma znaczenia, że wypisane opakowanie jest najmniejszym znajdującym się w wykazie leków refundowanych.

Alternatywnie można uzgodnić z lekarzem poprawkę dawkowania, dzięki której 100 tabl. zmieści się w 90 dniach stosowania. Przykładowo przy zapisie DS. 1 × 1 w razie bólu możliwe byłoby wypisanie i wydanie nawet 200 tabl. leku Accordeon.

mgr farm. Konrad Okurowski

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie MZ w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych.

§ 5.

3. Dopuszcza się dzielenie opakowań następujących produktów leczniczych:
1) antybiotyki do stosowania wewnętrznego,
2) w postaci przeznaczonej do podawania pozajelitowego,
3) w postaci do podawania wziewnego,
4) posiadających kategorię dostępności „Rpw”,
5) zawierających substancje psychotropowe z grup III-P i IV-P lub środki odurzające z grupy II-N, określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
– jeżeli nie przyczyni się to do zmiany gwarantowanej przez producenta jakości produktu leczniczego, a każde wydane opakowanie bezpośrednie jest oznakowane datą ważności i numerem serii, w opakowaniu własnym apteki, do którego dołącza się ulotkę lub jej kopię.

4. Osoba wydająca produkt leczniczy dzieli zawartość opakowania do ilości maksymalnie zbliżonej, ale nie większej niż jest określona na recepcie.
5. Dzieleniu, o którym mowa w ust. 3, nie podlega opakowanie bezpośrednie.

 

  • Rozporządzenie MZ w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje.

§ 7.
1. Recepta wystawiona na preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N oraz substancje psychotropowe grupy II-P może dotyczyć takiej ilości środka lub substancji, która nie przekracza zapotrzebowania pacjenta na maksymalnie 90 dni stosowania.

4. Jeżeli ze wskazanego przez osobę wystawiającą receptę sposobu dawkowania nie można obliczyć sumarycznej ilości przepisanych środków odurzających lub substancji psychotropowych, osoba wydająca przyjmuje, że są to dwa najmniejsze opakowania określone w wykazie określonym w obwieszczeniu, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357, 945, 1493, 1875 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159), a w przypadku leków niepodlegających refundacji – dwa najmniejsze opakowania dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.