Psychotropy – numeracja recept po 1 lipca 2021 r.

Od 1 lipca br. numer recepty stał się wymaganą informacją dla wszystkich recept papierowych na psychotropy. Treść załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie recept budzi pewne wątpliwości, które postanowiliśmy wyjaśnić z Ministerstwem Zdrowia oraz Narodowym Funduszem Zdrowia.

Recepta papierowa na psychotropy może być wystawiona na starym wzorze oraz z numeracją zaczynającą się od 02 i cyfrą 8 na 21 miejscu.Recepta na leki psychotrpowe bez refundacji, może być wypisana nawet na starym wzorze.

Najważniejszy wniosek z wymiany zdań z powyższymi instytucjami jest następujący. Nie należy odmawiać realizacji recept, które wystawiono na drukach o standardowych numerach, czyli zaczynających się od 02 i z cyfrą 8 na 21 miejscu.

Przypomnijmy treść znowelizowanego załącznika nr 3 do rozporządzenia. Istotne fragmenty pogrubiono.

SPOSÓB BUDOWY UNIKALNEGO NUMERU IDENTYFIKUJĄCEGO RECEPTĘ W POSTACI PAPIEROWEJ NADAWANEGO PRZEZ DYREKTORA ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU

Unikalny numer identyfikujący receptę jest zbudowany z dwudziestu dwóch cyfr, z których:

REKLAMA
1) dwie pierwsze cyfry stanowią oznaczenie wersji wzoru recepty dla druków recept posiadających unikalne numery identyfikujące recepty przydzielone przez oddział wojewódzki Funduszu; cyfry te to:
a) w przypadku lekarzy i felczerów – 02, z zastrzeżeniem lit. d,
b) w przypadku pielęgniarek i położnych – 03,
c) w przypadku farmaceutów – 04,
d) 07 – jeżeli unikalny numer identyfikujący receptę jest przekazywany wojewódzkiemu inspektorowi farmaceutycznemu w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 11 rozporządzenia;
2) cyfry trzecia i czwarta stanowią identyfikator właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3) cyfry od piątej do dwudziestej są ustalane przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i tworzą unikalny numer w ramach danego oddziału wojewódzkiego Funduszu;
4) cyfra dwudziesta pierwsza przyjmuje wartość:
a) „8” – dla recept na leki posiadające kategorię dostępności „Rp”, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne podlegające refundacji,
b) „9” – dla recept na leki posiadające kategorię dostępności „Rpw”,
c) „5” – dla recept na leki posiadające kategorię dostępności „Rp”, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne podlegające refundacji, ordynowane samodzielnie przez pielęgniarki i położne,
d) „6” – dla recept na leki posiadające kategorię dostępności „Rp”, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne podlegające refundacji, ordynowane przez pielęgniarki i położne w ramach realizacji zleceń lekarskich (kontynuacja),
e) „7” – dla recept na leki posiadające kategorię dostępności „Rp” zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, niepodlegające refundacji;
5) cyfra dwudziesta druga jest cyfrą kontrolną obliczaną według algorytmu określonego w części II załącznika nr 5 do rozporządzenia.
Lektura załącznika powala sądzić, że w przypadku recept psychotropowych (i narkotycznych dla pełnego obrazu) teoretycznie możliwe są następujące warianty:
 1. numeracja przyznawana przez WIF zaczynająca się od:
  • 07 i z cyfrą 7 na 21 miejscu (dla weterynarzy i lekarzy, którzy nie pozyskują numerów z NFZ);
  • 07 i z cyfrą 9 na 21 miejscu (jw. – w przypadku recept na leki o kategorii Rpw);
 2. numeracja przyznawana przez NFZ zaczynająca się od:
  • 02 i z cyfrą 8 na 21 miejscu (dla recepty psychotropów refundowanych lub wypisywanych z refundacją);
  • 02 i z cyfrą 9 na 21 miejscu (dla recept na leki o kat. Rpw);
  • 02 i z cyfrą 7 na 21 miejscu (dla psychotropów nierefundowanych).

Istotne jest ponadto to, że lekarz, zwracając się o zakresy numerów do WIF musi oświadczyć, że nie pozyskał analogicznych z NFZ. Z kolei NFZ nie wydaje bezpośrednio numerów służących do preskrypcji leków nierefundowanych, a jedynie przekazuje je do WIF. Czy zatem należy odmówić realizacji recepty na nierefundowany psychotrop lub środek odurzający o kat. Rp, jeżeli na 21 miejscu numeru nie widnieje cyfra 7? Teoretycznie tak, ale to niczego nie rozwiąże, bowiem NFZ nie nadaje zakresów z cyfrą 7. Z kolei lekarz nie uzyska z WIF zakresów, skoro nadał mu je już NFZ. Czyli faktycznie nie ma rozwiązania, które sugeruje rozporządzenie lub program apteczny EuroSoft. Dlatego MZ na pytanie o odmowę realizacji recept odpowiedziało jak na wstępie.

Poniżej przebieg korespondencji w układzie chronologicznym.

MZ cz. 1

Czy osoba uprawniona, która wystawia recepty refundowane w wersji papierowej, musi osobno postarać się o zakres numerów służących do wypisywania tylko pełnopłatnych leków psychotropowych i narkotycznych o kategorii dostępności Rp?

Czy może skorzystać z puli przyznanej przez NFZ z cyfrą 8 na 21 miejscu?

Odp.:

Zważywszy na wymóg stosowania nowych druków recept (wprowadzony od 1 stycznia 2021 r. a obligatoryjny od 1 lipca 2021 r.), osoba uprawniona musi zwrócić się do Narodowego Funduszu Zdrowia lub wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego po nowe zakresy numerów w zależności potrzeby wykorzystania recepty:

• z cyfrą „7” na 21 miejscu dedykowane są dla recept na leki pełnopłatne posiadające kategorię dostępności „Rp” zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii

• z cyfrą „8” na 21 miejscu na leki posiadające kategorię dostępności „Rp”, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne podlegające refundacji.

Czy obowiązek wykorzystania numerów zaczynających się 07 i z cyfrą 7 na 21 miejscu dotyczy wyłącznie lekarzy wypisujących tylko recepty pełnopłatne, które muszą uzyskać z WIF?

Odp.:

Unikalny numer identyfikujący receptę jest zbudowany z dwudziestu dwóch cyfr, z których dwie pierwsze cyfry stanowią oznaczenie wersji wzoru recepty dla druków recept posiadających takie numery przydzielone przez oddział wojewódzki Funduszu. Zakresy liczb, na których dwie pierwsze cyfry z tych zakresów liczb przyjmują wartość „07”, dedykowane są wojewódzkim inspektorom farmaceutycznym do dalszej ich dystrybucji. Tak więc numery recept zaczynające się od cyfr „07” są w posiadaniu jedynie wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych i wydawane są przez nich m. in. lekarzom weterynarii, a także innym osobom uprawnionym do wypisywania recept (wypisujących jedynie 100% recepty). Dodatkowo recepty z cyfrą „7” na 21 pozycji dedykowane są receptom na leki posiadające kategorie dostępności „Rp” zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, niepodlegające refundacji.

Korzystanie z numerów zaczynających się 07 i z cyfrą 7 na 21 pozycji, dotyczy wyłącznie osób posiadających uprawnienia do wypisywania recept na leki zawierające środek odurzający, substancję psychotropową, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, i wystawiających recepty z 100%, i które są pozyskiwane od wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

 

NFZ cz. 1

Szanowni Państwo,
od 1 lipca obowiązuje nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept. Jedną ze zmian jest wprowadzenie nowej cyfry 7 na 21 mieści numeru recepty w przypadku niepodlegających refundacji leków psychotropowych i odurzających. W związku z powyższym bardzo proszę o informację czy osobne zakresy numerów o tej numeracji są możliwe lub będą możliwe do pobrania przez osoby uprawnione.

Odp.:

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 13 lipca 2021 r. dotyczące pobierania przez osoby uprawnione zakresów numerów recept, Departament Gospodarki Lekami Narodowego Funduszu Zdrowia prosi o przyjęcie informacji.

Unikalny numer identyfikujący receptę jest zbudowany z dwudziestu dwóch cyfr, z których dwie pierwsze cyfry stanowią oznaczenie wersji wzoru recepty dla druków recept posiadających takie numery przydzielone przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Zakresy liczb których dwie pierwsze cyfry przyjmują wartość „07”, dedykowane są wojewódzkim inspektorom farmaceutycznym do dalszej ich dystrybucji. Numery recept zaczynające się od cyfr „07”są w posiadaniu jedynie wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych i wydawane są przez nich lekarzom weterynarii, a także innym osobom uprawnionym do wypisywania recept, wystawiających jedynie recepty ze 100% odpłatnością. Recepty z cyfrą „7” na 21 pozycji dedykowane są receptom na leki posiadające kategorie
dostępności „Rp” zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, niepodlegające refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Tak więc, korzystanie z numerów zaczynających się 07 i z cyfrą 7 na 21 pozycji, dotyczy wyłącznie osób posiadających uprawnienia do wypisywania recept, na leki zawierające środek odurzający, substancję psychotropową, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, wystawiających jedynie recepty ze 100 % odpłatnością i które są pozyskiwane od wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

Jednocześnie należy wskazać, że osoba uprawniona (art. 2 ust. 14 ustawy refundacyjnej) wystawiająca recepty na lek refundowany (zarówno Rp jak i Rpw, patrz także wzór recepty) z założenia, o numery recept występuje do oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia. Należy pamiętać, że do jej obowiązków należy sprawdzenie czy świadczeniobiorca jest uprawniony do świadczeń gwarantowanych i czy spełnia warunki określone
obwieszczeniem MZ w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Dopiero te informacje determinują decyzję lekarza/pielęgniarki i wtedy następuje określenie poziomu odpłatności za lek. Jeśli osoba uprawniona przed przyjściem pacjenta już wie, że nie ma on uprawnień do świadczeń gwarantowanych i nie spełnia warunków refundacji określonych w obwieszczeniu
MZ, czyli na pewno będzie wystawiać receptę pełnopłatną, to może wystąpić do WIF o przydział numerów recept.

 

MZ cz. 2

Szanowni Państwo,
kontynuując temat numerów recept pełnoplatnych z cyfrą 7 na 21 miejscu numeru chciałbym poinformować, że NFZ nie wydaje zakresów zaczynających się od 02 i z cyfrą 7 na 21 miejscu. Jedynie wif wydaje zakresy zaczynające się od 07 i z 7 na 21 miejscu. Proszę zatem o informację:
1. Czy apteki mogą realizować recepty lekarskie zaczynające się od numeru 02 i cyfrą 8 na 21 miejscu na pełnoplatne leki psychotropowe wystawione od lipca?

Odp.:

Apteki mogą realizować recepty lekarskie zaczynające się od numeru 02 i cyfrą 8 na 21 miejscu na pełnopłatne leki psychotropowe wystawione od lipca.

2. Czy Ministerstwo jest świadome zaistniałej sytuacji i faktu, że Fundusz nie wydaje zakresów służących wyłącznie do wystawiania pełnopłatnych leku psychotropowych i odurzających?
3. Czy działanie NFZ jest zgodne z intencją MZ?

Odp.:

W opinii Ministerstwa Zdrowia interpretacja, że Fundusz nie wydaje zakresów służących wyłącznie do wystawiania pełnopłatnych leku psychotropowych i odurzających, jest błędna. Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie recept, w przypadku recepty w postaci papierowej, na której przepisano produkt leczniczy zawierający środek odurzający lub substancję psychotropową, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii – unikalny numer identyfikujący taką receptę przydziela dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu.

NFZ wydaje do wojewódzkiego inspektoratu farmaceutycznego unikalne numery identyfikujące recepty z cyfrą 7 na 21 miejscu, na pełnopłatne produkty lecznicze zawierające środek odurzający lub substancję psychotropową, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

4. Jaką była intencja ustawodacy w zakresie numeracji recept obowiązującej od lipca 2021 r. w poruszanych aspektach?

Odp.:

MZ dokonało zmiany w zakresie numeracji recept obowiązującej od lipca 2021 r. zgodnie z jedną z propozycji przekazanych przez NFZ, który wyraził potrzebę zmiany przepisów w zakresie uzupełnienia wartości dla cyfry dwudziestej pierwszej, opisanej w załączniku nr 3 rozporządzenia w sprawie recept. W związku z tym pytania w zakresie numeracji recept należy kierować do Narodowego Funduszu Zdrowia.

© rx.edu.pl KO

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Szanowni Państwo,

Farmacja.net sp. z o. o. przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie, w tym informacje zapisywane w plikach cookies, w celu personalizacji treści oraz reklamy, udostępniania funkcji mediów społecznościowych oraz analizowania ruchu w Internecie.

Kliknij „Zatwierdź i przejdź do serwisu”, aby wyrazić zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez farmacja.net sp. z o .o. , Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności) i pozostałych, szczegółowo opisanych w ustawieniach zaawansowanych.

Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach zaawansowanych.

Ponadto masz prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. W polityce prywatności znajdziesz informacje jak zakomunikować nam Twoją wolę skorzystania z tych praw.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych znajdują się w polityce prywatności.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu rx.edu.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz
logo