Opacorden® (Amiodarone hydrochloride)

Opacorden® (Amiodarone hydrochloride)

Dostępne dawki i opakowania:

Opacorden® tabl. powl. 200 mg – 60 szt

Lek na liście leków refundowanych – Odpł: Ryczałt

 

W przypadku podpisania przez lekarza umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającej do wystawiania recept refundowanych lek Opacorden w dawce 200 mg (opakowania po 60 tabletek powlekanych) może być wypisany z odpłatnością ryczałtową w następujących wskazaniach:

·         Zaburzenia rytmu w przebiegu zespołu Wolff'a-Parkinsona-White'a (WPW);

·         Migotanie i trzepotanie przedsionków, częstoskurcz nadkomorowy i węzłowy (gdy inne leki nie mogą być stosowane);

·         Migotanie komór u dzieci poniżej 18 roku życia;

 

Wskazanie pozarejestracyjne:

·         napadowe tachyarytmie nadkomorowe;

Przykład nieprawidłowo wystawionej recepty:

 

Rp.

Opacorden 2op. a 60 kapsułek          odpłatność: „R”

S.1x1

Dane pacjenta - nieczytelne

 

W tym przypadku recepta zawiera 3 nieprawidłowości:

 

  1. postać leku – błąd ten może być skorygowany przez farmaceutę, lek występuje tylko w postaci tabletek powlekanych (Opacorden w kapsułkach nie jest zarejestrowany w RP), zatem lekarz nie ma obowiązku umieszczania na recepcie jego formy farmaceutycznej. W przypadku, kiedy lek występuje w więcej niż jednej postaci lekarz ma obowiązek zaznaczyć jaka postać ma być wydana przez farmaceutę

  2. dawka – lek zarejestrowany jest w jednej dawce, zatem pominięcie informacji nie może stanowić podstawy do odmowy wydania leku ze zniżką;

  3. dane pacjenta – w przypadku, gdy na recepcie umieszczono dane pacjenta w sposób nieczytelny, osoba uprawniona do realizacji recept na podstawie odpowiednich dokumentów okazanych przez pacjenta uzupełnia brakujące dane na rewersie recepty i składa swój podpis.