NovoMix 30 Penfill zaw. do wstrz. (100 j./ml)

Zarejestrowane na terenie RP dawki i opakowania:

 

NovoMix 30 Penfill 100 j./ml

5 wkładów po 3 ml

10 wkładów po 3 ml

Odpłatność:

R, 100%

100%

 

Insulinę NovoMix 30 Penfill można otrzymać z odpłatnością “R” w przypadku cukrzycy.

W pozostałych przypadkach można dostać lek pełnopłatnie.

 

Przykładowa recepta:

Rp.

NovoMix 30 Penfill zaw. do wstrz. (100 j./ml)

5 op. po  5 wkł. x 3ml 3ml

D.S. 2 x 25ml, przez 1 dzień

Odpłatność: R

 

Powyższy przykład recepty pokazuje klasyczne błędy pojawiające się w ostatnich dniach na receptach lekarskich. Jest to wynik przystosowania systemu wystawiania e-recept do obecnie obowiązujących przepisów, które nakazują systemowi obliczanie ilości możliwych do wydania opakowań. System nie jest w stanie przeliczyć jednostek insuliny, więc sugeruje przeliczanie dawkowania na mililitry. Takie rozwiązanie umożliwia obliczenia. 

Jednak bardzo często, w wyniku przeoczenia lekarze wpisują liczbę jednostek nie zwracając uwagi na to jak finalnie wygląda recepta.  Dodatkowo system automatycznie wylicza długość stosowania leków, z czego wynika „1 dzień” na powyższej recepcie.

Dawkowanie spełnia wymogi formalne, mamy ilość leku i częstotliwość stosowania. Niemniej jednak to oczywiste, że pacjent nie może odejść od pierwszego stołu bez naszej pewności, że wie jak stosować lek. W związku z powyższym konieczny jest kontakt z lekarzem i przekazanie informacji pacjentowi odnośnie prawidłowego stosowania leku. 

Jeśli pacjent jest świadomy jak go stosować, można wydać 16 ampułek z powyższej recepty. 

Drugą możliwością jest uznanie dawkowania za błędne, co w praktyce najprawdopodobniej jest zgodne z prawdą i wydanie dwóch opakowań insuliny. 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept

Realizacja recepty, na której nie wpisano poniższych danych, wpisano je w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z art. 96a ustawy – Prawo farmaceutyczne, jest dopuszczalna pod warunkiem dokonania następujących czynności: (..)

4) sposób dawkowania (a w przypadku wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego – sposób stosowania) – osoba wydająca wydaje maksymalnie taką ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, która:

a) w przypadku gdy ten produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny podlega refundacji – nie jest większa od ilości zawartej w dwóch najmniejszych opakowaniach tego produktu, środka lub wyrobu, określonych w wykazie dla tego produktu, środka lub wyrobu, a w przypadku leku recepturowego maksymalnie podwójną ilość leku, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 10 ustawy o refundacji,”

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Art 96a ust 7ab.

„Obliczenia ilości produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego przeznaczonego do wydania pacjentowi na zasadach, o których mowa w ust. 7a i 7aa, z wyjątkiem ilości leku recepturowego oraz ilości produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego przeznaczonego do stosowania na okres nie dłuższy niż 120 dni, dokonuje system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.”

Opracowała: mgr farm. Martyna Piotrowska