Imovane 7,5 mg

Zarejestrowane na terenie RP dawki i opakowania:

Imovane 7,5 mg tabletki

5 tabl

14 tabl

20 tabl

Odpłatność:

100%

100%

100%

Lek Imovane nie jest refundowany. Można go dostać z przepisu lekarza pełnopłatnie.


Przykładowa recepta:

Rp.

Imovane 7,5 mg tabletki powlekane

1 op. po 20 tabl.

D.S. ½ co 2-3 dni

Odpłatność: 100%

Data realizacji roczna

Potwierdzono ilość substancji czynnej 150 mg

słownie: ***sto pięćdziesiąt 00/100 miligramów***

Nieprecyzyjne dawkowanie na recepcie nie wyklucza jej realizacji. Lek Imovane zawiera zopiklon, który należy do wykazu IVP, więc dawkowanie określane jest przez te same przepisy co leki spoza wykazu. Obecnie opakowania po 5 tabletek nie są dostępne w obrocie, w związku z tym w zależności od dostępności wydajemy pacjentowi 20 tabletek Imovane, lub 14 jeśli brakuje w hurtowniach opakowań po 20.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept

8. 1. Realizacja recepty, na której nie wpisano poniższych danych, wpisano je w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z art. 96a ustawy – Prawo farmaceutyczne, jest dopuszczalna pod warunkiem dokonania następujących czynności: (…)

4) sposób dawkowania (a w przypadku wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego – sposób stosowania) – osoba wydająca wydaje maksymalnie taką ilość produktu leczniczego, środka

spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, która: (…)

b) w przypadku gdy ten produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny nie podlega refundacji – jest nie większa niż ilość zawarta w dwóch najmniejszych opakowaniach dostępnych w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje

“§ 7. 1. Recepta wystawiona na preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N oraz substancje psychotropowe grupy II-P może dotyczyć takiej ilości środka lub substancji, która nie przekracza zapotrzebowania pacjenta na maksymal- nie 90 dni stosowania.

  1. Na preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N oraz substancje psychotropowe grupy II-P można wystawić do 3 recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 90 dni stosowania.
  2. Na recepcie, o której mowa w ust. 1, podaje się sposób dawkowania przepisanych środków odurzających lub sub- stancji psychotropowych.
  3. Jeżeli ze wskazanego przez osobę wystawiającą receptę sposobu dawkowania nie można obliczyć sumarycznej ilości przepisanych środków odurzających lub substancji psychotropowych, osoba wydająca przyjmuje, że są to dwa najmniejsze opakowania określone w wykazie określonym w obwieszczeniu, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357, 945, 1493, 1875 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159), a w przypadku leków niepodlegających refun- dacji – dwa najmniejsze opakowania dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”

Opracowała: mgr farm. Martyna Piotrowska