Podstawy prawne związane z realizacją recept

1. Rozporządzenie MZ w sprawie recept lekarskich - tekst jednolity (Dz.U. 2017 poz. 1570).

2. Rozporządzenie MZ w sprawie środków odurzających oraz substancji psychotropowych - tekst jednolity (Dz.U. 2015 poz. 1889).

3. Rozporządzenie MZ w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne - tekst jednolity (Dz.U. 2017 poz. 1589).

4. Rozporządzenie MZ w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, wykazu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych - (Dz.U. 2015 poz. 1739).

5. Rozporządzenie MZ w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt (Dz.U. 2003 nr 97 poz. 891) oraz nowelizacja (Dz.U. 2011 nr 10 poz. 56).

6. Rozporządzenie MZ w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych - tekst jednolity (Dz.U. 2016 poz. 493).

7. Rozporządzenie MZ w sprawie podstawowych warunków prowadzenie apteki (Dz.U. 2002 nr 187 poz. 1565).

8. Rozporządzenie MZ w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych (Dz.U. 2012 poz. 1259).

9. Ustawa Prawo Farmaceutyczne - tekst jednolity (Dz.U. 2017 poz. 2211).

10. Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego i wyrobów medycznych - tekst jednolity (Dz.U. 2017 poz. 1844)

11. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  - tekst jednolity (Dz.U. 2017 poz. 1938).

12. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii - tekst jednolity (Dz.U. 2017 poz. 783) oraz nowelizacja dopuszczająca obrót zielem i preparatami z konopi (Dz.U. 2017 poz. 1458)

13. Ustawa o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. 1974 nr 21 poz. 117).

14. Rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" oraz "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" - tekst jednolity (Dz.U. 2015 poz. 2098).

15. Rozporządzenie MZ w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi (Dz.U. 2017 poz. 1742).

16. Rozporządzenie w MZ w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych NFZ - tekst jednolity (Dz.U. 2017 poz. 547) oraz nowelizacja związana z rozszerzoną sprawozdawczością receptury (Dz.U. 2017 poz. 1058).

17. Rozporządzenie MZ w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept  - tekst jednolity (Dz.U. 2013 poz. 364).

18. Wyszukiwarka produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium RP.

19. Rozporządzenie MZ w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, ich mieszaninami oraz produktami leczniczymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1 (Dz.U. 2012 poz. 236).

20. Rozporządzenie MZ w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz.U. 2008 nr 57 poz. 347).

21. Rozporządzenie MZ w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. 2017 poz. 1061).

22. Rozporządzenie MZ w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz.U. 2013 poz. 1678).

23. Rozporządzenie MZ w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta dopuszczonych do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia (Dz.U. 2012 poz. 349). uznany za uchylony - nowej wersji nie ma

24. Rozporządzenie MZ w sprawie sprowadzania z zagranicy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia (Dz.U. 2012 poz. 348).

25. Wyszukiwarka surowców farmaceutycznych.