Paragraf na dziś (Zadania Naczelnego Sądu Aptekarskiego)

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 września 2014 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach aptekarskich
 
Art. 43. Naczelny Sąd Aptekarski:
 

1) uchwala regulamin sądów aptekarskich;
2) rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej aptekarzy;
3) sprawuje pieczę nad działalnością okręgowych sądów aptekarskich;
4) składa Naczelnej Radzie Aptekarskiej okresowe informacje o stanie spraw z zakresu odpowiedzialności zawodowej;

5) składa sprawozdania z działalności Krajowemu Zjazdowi Aptekarzy.