Paragraf na dziś (Warunki wykonywania umowy na realizację recept oraz zasady rozliczania refundacji)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA

z dnia 8 grudnia 2011 r.

w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept

oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1

OGÓLNE WARUNKI UMÓW NA WYDAWANIE REFUNDOWANEGO LEKU, ŚRODKA

SPOŻYWCZEGO SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBU MEDYCZNEGO NA RECEPTĘ

 

Rozdział  3

Warunki wykonywania umowy na realizację recept oraz zasady rozliczania refundacji

§  3.
1. Podmiot prowadzący aptekę zobowiązuje się, że apteka będzie:
1)  wykonywać umowę na realizację recept zgodnie z jej postanowieniami;
2)  prowadzić dokumentację związaną z wykonywaniem umowy na realizację recept zgodnie z przepisami prawa;
3)  przekazywać informacje zawierające dane o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi, objętymi refundacją, wynikające ze zrealizowanych recept, w formie komunikatu elektronicznego, o którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy, w terminach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy;
4)  sporządzać korekty danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi, objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept, w związku z czynnościami oddziału wojewódzkiego Funduszu, o których mowa w art. 45 ust. 13 ustawy, oraz zaleceniami pokontrolnymi, o których mowa w art. 47 ust. 15 ustawy, jeżeli nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 47 ust. 17 ustawy;
5)  przekazywać uzgodnione zestawienia zbiorcze w formie pisemnej, stanowiące podstawę refundacji, w terminach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy;
6)  wykorzystywać w celu prawidłowego wydawania refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę udostępniane aptece przez Fundusz informacje w zakresie obrotu refundowanymi lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi.
2. Podmiot prowadzący aptekę jest obowiązany do poinformowania w formie pisemnej lub elektronicznej oddziału wojewódzkiego Funduszu, o którym mowa w § 1 ust. 2, o każdej zmianie ewidencji osób zatrudnionych w aptece, w terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 6 ustawy.
§  4.
1. Czynności związane z zawarciem i wykonaniem umowy na realizację recept mogą być wspierane przez nieodpłatny serwis internetowy, wskazany w umowie na realizację recept.
2. Po zawarciu umowy na realizację recept podmiot prowadzący aptekę jest obowiązany do korzystania z serwisu, o którym mowa w ust. 1, oraz do aktualizacji danych związanych z wykonaniem umowy na realizację recept.
§  5. Oddział wojewódzki Funduszu, o którym mowa w § 1 ust. 2, przeprowadza kontrolę wykonywania umowy na realizację recept w sposób określony w art. 47 ustawy.
§  6.
1. W przypadku zniszczenia, utraty lub kradzieży recept podmiot prowadzący aptekę lub kierownik apteki są obowiązani w terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia powiadomić o tym pisemnie oddział wojewódzki Funduszu, o którym mowa w § 1 ust. 2, a jeżeli zniszczenie, utrata lub kradzież recept są wynikiem wystąpienia siły wyższej - w terminie 7 dni od dnia jej ustąpienia.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy przypadku ujawnienia faktu zniszczenia, utraty lub kradzieży recepty w wyniku kontroli, o której mowa w art. 47 ustawy.
§  7.
1. Zwrotu refundacji w sposób określony w art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy dokonuje się na rzecz oddziału wojewódzkiego Funduszu, o którym mowa w § 1 ust. 2.
2. W przypadku:
1)  wyczerpania procedury, o której mowa w art. 42 ustawy,
2)  ustalenia w zaleceniach pokontrolnych, o których mowa w art. 47 ust. 15 ustawy, że nastąpiła nienależna refundacja, jeżeli nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 47 ust. 17 ustawy

- oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu, o którym mowa w § 1 ust. 2, przysługuje prawo do dokonania potrącenia nienależnie przekazanych środków wraz z odsetkami ustawowymi z należności przysługującej od Funduszu podmiotowi prowadzącemu aptekę.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, odsetki ustawowe nie przysługują oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu, o którym mowa w § 1 ust. 2, za okres od dnia, w którym upłynął określony w ustawie termin do rozpatrzenia:
1)  zażalenia na czynności dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu albo termin do rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Prezesa Funduszu, do dnia doręczenia aptece stanowiska Prezesa Funduszu w sprawie rozpatrzenia odpowiednio tego zażalenia albo wniosku;
2)  zażalenia od zaleceń pokontrolnych albo termin do rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w art. 47 ust. 16 ustawy, do dnia doręczenia aptece zmienionych zaleceń pokontrolnych, albo stanowiska dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu albo Prezesa Funduszu w sprawie rozpatrzenia odpowiednio tego zażalenia albo odwołania.

Tags: