Paragraf na dziś (Rodzaje dokumentacji prowadzonej w aptece)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 18 października 2002 r.
w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.

 

§  10.
1. Apteka prowadzi w szczególności dokumentację:
  1)  zakupu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, zgodnie z odrębnymi przepisami;
  2)  sprzedaży produktów leczniczych i wyrobów medycznych, zgodnie z odrębnymi przepisami;
  3)  dotyczącą produktów leczniczych i wyrobów medycznych, w odniesieniu do których została wydana decyzja:
a)  o wstrzymaniu w obrocie,
b)  o wycofaniu z obrotu,
c)  uchylająca decyzję, o której mowa w lit. a;
  4)  przekazanych do utylizacji przeterminowanych i zniszczonych produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 pkt 4, zawiera:
  1)  nazwę, postać farmaceutyczną i dawkę produktu leczniczego oraz nazwę i typ wyrobu medycznego;
  2)  ilość, numer serii, termin ważności;
  3)  nazwę podmiotu odpowiedzialnego lub wytwórcy, jeżeli nie jest nim podmiot odpowiedzialny;
  4)  numer faktury stanowiącej dowód zakupu i datę jej wystawienia;
  5)  numer dokumentu stanowiącego podstawę do wyłączenia produktu leczniczego lub wyrobu medycznego ze stanu magazynowego;
  6)  protokół przekazania do utylizacji.
3. Wzór protokołu, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, stanowi załącznik do rozporządzenia.

Tags: