Paragraf na dziś (Kategorie dostępności produktów leczniczych)

USTAWA
z dnia 6 września 2001 r.
Prawo farmaceutyczne

 

Art.  23a.

1. Produkty lecznicze dopuszczone do obrotu otrzymują jedną z następujących kategorii dostępności:
1) wydawane bez przepisu lekarza - OTC;
2) wydawane z przepisu lekarza - Rp;
3) wydawane z przepisu lekarza do zastrzeżonego stosowania - Rpz;
4) wydawane z przepisu lekarza, zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe, określone w odrębnych przepisach - Rpw;
5) stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym - Lz.
2. Do produktów leczniczych weterynaryjnych stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1 pkt 1 i 2.
Tags: