Paragraf na dziś (Centralny Rejestr Farmaceutów Rzeczypospolitej Polskiej)

USTAWA
z dnia 19 kwietnia 1991 r. 
o izbach aptekarskich
 
Art. 39a. 
1. Centralny Rejestr Farmaceutów Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje dane uzyskiwane od okręgowych rad aptekarskich, o których mowa w art. 8 ust. 2 i art. 8a ust. 2.
2. Naczelna Rada Aptekarska jest obowiązana, na żądanie ministra właściwego do spraw zdrowia, przekazywać informacje objęte Centralnym Rejestrem Farmaceutów Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Sposób przekazywania danych przez okręgową radę aptekarską do Centralnego Rejestru Farmaceutów Rzeczy-pospolitej Polskiej określa w formie uchwały Naczelna Rada Aptekarska.