Ordynacja farmaceutyczna – kryteria wystawiania recept z refundacją

Nie ma możliwości całkowitego wyeliminowania występowania błędów podczas wysyłania DRR (fot. Shutterstock).

W związku z faktem, że farmaceuci niechętnie wystawiają recepty refundowane dla siebie lub dla rodziny. Postanowiliśmy zwrócić się do NFZ z pytaniem, jak należy postąpić, żeby bezpiecznie takie recepty wystawiać.

Szanowni Państwo,
od maja farmaceuci mają możliwość wystawienia recept dla siebie i dla rodziny. Jak pokazały statystyki, niezbyt często korzystają z możliwości wystawienia recept z refundacją. W związku z tym bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Jaki dokument powinien uzyskać farmaceuta od swojego lekarza rodzinnego lub lekarza rodzinnego swoich bliskich, żeby bezpiecznie móc wystawić receptę refundowaną na przyjmowane przez siebie i bliskich leki?
  2. Czy w przypadku chorób przewlekłych, np. tarczycy, cukrzycy czy astmy niezbędne jest kopia zaświadczenia od lekarza specjalisty?
  3. Na co farmaceuta szczególnie powinien zwrócić uwagę, żeby spotkały go problemy po stronie NFZ?

Departament Kontroli z Centrali Funduszu odpowiedział na te pytania następująco.

W odpowiedzi na pytania przesłane mailem do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie uprawnień farmaceutów do wystawiania recept, należy wskazać, że zgodnie z art. 96 ust. 4b ustawy Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 944, z późn. zm.) farmaceuta wystawiający recepty dla osób, o których mowa w art. 95b ust. 3, prowadzi wykaz tych recept, zawierający:
1) numer kolejny wpisu;
2) datę wystawienia recepty;
3) numer PESEL pacjenta, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w razie braku numeru PESEL – rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
4) rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego lub urazu;
5) międzynarodową lub własną nazwę produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo rodzajową lub handlową nazwę wyrobu medycznego;
6) postać, w jakiej produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny ma być wydany, jeżeli występuje w obrocie w więcej niż jednej postaci;
7) dawkę produktu leczniczego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, jeżeli występuje w obrocie w więcej niż jednej dawce;
8) ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, a w przypadku produktu leczniczego recepturowego – nazwę i ilość surowców farmaceutycznych, które mają być użyte do jego sporządzenia;
9) sposób dawkowania.

Powyższy wykaz stanowi uproszczoną dokumentację medyczną prowadzoną przez farmaceutów wystawiających recepty pro familiae /pro autore. Pomimo tego, że wykaz nie kształtuje takiego rygoru nie ma przeszkód prawnych, ażeby farmaceuta w ramach prowadzenia ww. uproszczonej dokumentacji medycznej załączał do niej dokumentację pochodzącą od innego profesjonalnego uczestnika systemu ochrony zdrowia np.: lekarza.

Ordynację leku przez farmaceutę należy ocenić w kategorii udzielania „świadczenia zdrowotnego”. Zgodnie z art. 5 pkt 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398) „świadczenie zdrowotne” to działanie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działanie medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania.

Ponadto postępowanie farmaceuty powinno być oparte o aktualne wytyczne wiedzy medycznej. Wynika to wprost z treści art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 849). Zgodnie z tym przepisem pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.

Ocena działania farmaceuty, który ordynuje lek na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 96 Prawa farmaceutycznego, ma charakter decyzji terapeutycznej i tym samym musi realizować standard należytej staranności i bezpieczeństwa pacjenta. Farmaceuta powinien zatem:
– dokonać profesjonalnej oceny zasadności wystawienia recepty w kontekście ustalonego stanu zdrowia pacjenta,
– ocenić potencjalne interakcje lekowe lub działania niepożądane, wybrać lek, postać, dawkę, stosownie do wytycznych aktualnej wiedzy medycznej.

Jednocześnie przyznanie przez ustawodawcę farmaceucie uprawnienia do preskrypcji produktów w tym leków objętych system refundacji, pozwala na stwierdzenie, że spełnia on kryteria osoby uprawnionej w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357), zwanej dalej: ustawą refundacyjną. Zgodnie z powyższą decyzją osobą uprawnioną jest osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu medycznego, która na podstawie przepisów dotyczących wykonywania danego zawodu medycznego, jest uprawniona do wystawiania recept zgodnie z ustawą refundacyjną oraz ustawą z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne. Jednoczenie podkreślenia wymaga fakt, że farmaceuta jako osoba uprawniona poprzez ten status ma wyznaczony wymiar odpowiedzialności w zakresie udokumentowania stanu klinicznego adresata ordynacji, wpisującego się we wskazanie refundacyjne określone w obwieszczeniu Ministra Zdrowia zawierającym wykaz produktów refundowanych, odnoszące się do określonego leku i do określonego poziomu odpłatności.

Ponadto, wystawiając receptę pro familiae, farmaceuta szczególnie powinien zwrócić uwagę, czy osoba, na rzecz której wystawia receptę, spełnia kryterium określone w unormowaniu art. 95b ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo Farmaceutyczne, a zatem czy należy do kręgu osób zdefiniowanych w ustawie jako pro familiae. Pamiętać bowiem należy, że przyznane przez ustawodawcę nie jest uprawnieniem abstrakcyjnym, lecz ograniczonym podmiotowo do określonych adresatów preskrypcji.

Farmaceuta wystawiający recepty pro auctore i pro familiae będzie podlegał czynnościom kontrolnym ze strony NFZ na zasadach ogólnych, stosowanych wobec pozostałych osób uprawnionych do wystawiania recept. Należy mieć na uwadze, że w przypadku wystawienia refundowanej recepty pro auctore i pro familiae na produkt leczniczy, który nie został objęty wskazaniami refundacyjnymi bądź, gdy wskazanie refundacyjnie zostało błędnie przyporządkowane, farmaceuta może ponieść odpowiedzialność wobec Narodowego Funduszu Zdrowia. Zgodnie z art. 48 ust. 7 ustawy refundacyjnej, osoba uprawniona, jest obowiązana poddać się kontroli przeprowadzanej lub zlecanej przez Fundusz w zakresie dokumentacji medycznej dotyczącej zasadności i prawidłowości wystawiania recept na produkty refundowane. Farmaceuta kontrolowany przez NFZ w zakresie poprawności wystawiania recept refundowanych, będzie zobowiązany do dokonania zwrotu na rzecz Funduszu kwoty refundacji wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania refundacji w przypadku: wypisania recepty nieuzasadnionej udokumentowanymi względami medycznymi, wypisania recepty niezgodnej z uprawnieniami świadczeniobiorcy albo osoby uprawnionej, wypisania recepty niezgodnej ze wskazaniami zawartymi w obwieszczeniu Ministra Zdrowia o objęciu produktu refundacją. W ramach tych postępowań najistotniejszym źródłem dowodowym – oprócz samym recept – będzie wspomniany wcześniej wykaz recept pro auctore i pro familiae, do którego prowadzenia jest zobowiązany farmaceuta.

W świetle powyższego uzasadnione się wydaje zapoznanie się przez farmaceutów ze stanem prawnym kształtującym zasady ordynacji produktów refundowanych oraz zasady dokumentowania preskrypcji farmaceutycznych.

Z poważaniem, Ewelina Matoga
Zastępca Dyrektora Departamentu Departament Kontroli

Czytaj także:

Źródło: KO/NFZ

© rx.edu.pl

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

2 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

I tak sporządzoną dokumentację mam nosić ze sobą czy mogę zostawić w domowym barku ?Skoro ustawodawca przewiduje możliwość wyboru przy wystawianiu recept do wystawienia recept bez "placówki " to nie widzę potrzeby do prowadzenia ewidencji tak wypisanych recept.
czyli niby poza naszą uproszczoną dokumentacją nie trzeba nic więcej, ale w razie kontroli i tak jakby co trzeba będzie pewnie uzasadnić wypisanie pozycji refundowanej - czyli dokumentacja od lekarza/zaświadczenie mile widziane?