Od 1 kwietnia możesz wystawić receptę farmaceutyczną w przypadku każdego zagrożenia zdrowia pacjenta

Warunkiem do opisania poprawnej lub pełnej informacji na rewersie, i opatrzenia pieczątką osoby realizującej receptę, jest obecność Regonu na awersie, nawet pod kodem kreskowym(fot. Shutterstock).

W Dzienniku Ustaw z 31 marca 2020 r. wieczorem pojawiła się ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Jej zapisy wchodzą w życie dzisiaj, czyli 1 kwietnia. Ustawa wprowadza gigantyczne zmiany w zasadach wystawiania recept farmaceutycznych. Co dokładnie się zmieniło?

Zgodnie z nową ustawą, „farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu może wystawić receptę dla osoby, o której mowa w art. 95b ust. 3, albo receptę farmaceutyczną – w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta”. W zapisie pojawiły się dwie ważne zmiany w stosunku do aktualnie jeszcze obowiązujących:

 • możliwość wystawienia refundowanej recepty przez farmaceutę dla siebie i rodziny (art. 95b ust. 3),
 • usunięcie słowa „nagłego”, które określało stopień zagrożenia stanu zdrowia pacjenta.

Jaką ilość leku będzie można przepisać?

Kolejna ważna zmiana, która obowiązuje od dzisiaj, to zlikwidowanie ograniczenia dotyczącego liczby i wielkości opakowań leków, jakie mogą znaleźć się na recepcie farmaceutycznej. Do tej pory na recepcie farmaceutycznej mogło znaleźć się wyłącznie jedno najmniejsze dostępne w aptece opakowanie produktu leczniczego dopuszczonego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W nowych przepisach takiego ograniczenia nie ma (czytaj również: E-recepta farmaceutyczna – jak ją wystawić?).

Jednocześnie ograniczenie dotyczące ilości przepisanego leku przez farmaceutę będzie takie samo jak w przypadku pielęgniarek (art. 96a ust. 4-5 Prawa farmaceutycznego). A zatem:

 • ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, lub wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 120-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania;
 • ilość produktu leczniczego antykoncepcyjnego przeznaczoną do 60-dniowego stosowania – wyłącznie w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego.

Na recepcie od farmaceuty nadal nie będą mogły znaleźć się produkty lecznicze zawierające środki odurzające, substancje psychotropowe, o których mowa w ustawie z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Jakie są zasady wystawiania recept dla rodziny?

Nowe przepisy wprowadzają też możliwość wystawiania przez farmaceutów refundowanych recept dla siebie i swojej rodziny. Jako rodzinę rozumie się tutaj małżonka, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa farmaceuty. Receptę taką będzie mógł wystawić każdy farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu. W tym przypadku nie trzeba będzie podawać przyczyny jej wystawienia. Refundowana recepta od farmaceuty będzie docelowo wystawiana w postaci elektronicznej, oprócz kilku wyjątków.

Będzie mogła być wystawiona w postaci papierowej w przypadku braku dostępu farmaceuty do SIM. Refundowaną papierową receptę farmaceutyczną będzie miał prawo również wystawić farmaceuta, który jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, przenoszący się po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu tymczasowego i okazjonalnego wykonywania czynności zawodowych farmaceuty. Ze wstępnych informacji wynika, że wystawienie refundowanej recepty farmaceutycznej pro auctore i pro familia – bez dostępu do SIM – będzie możliwe wyłącznie na drukach dostarczonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Co musi zawierać specjalny wykaz?

Recepta w postaci papierowej po zrealizowaniu w aptece podlega ewidencjonowaniu. Jednak farmaceuta, który wystawi receptę dla siebie lub rodziny, będzie musiał prowadzić własny wykaz. Musi on zawierać:

 • numer kolejny wpisu;
 • datę wystawienia recepty;
 • numer PESEL pacjenta, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w razie braku numeru PESEL – rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego lub urazu;
 • międzynarodową lub własną nazwę produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo rodzajową lub handlową nazwę wyrobu medycznego;
 • postać, w jakiej produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny ma być wydany, jeżeli występuje w obrocie w więcej niż jednej postaci;
 • dawkę produktu leczniczego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, jeżeli występuje w obrocie w więcej niż jednej dawce;
 • ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, a w przypadku produktu leczniczego recepturowego – nazwę i ilość surowców farmaceutycznych, które mają być użyte do jego sporządzenia;
 • sposób dawkowania.

Cały tekst nowej ustawy można przeczytać tu.

Źródło: IK/MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]