Nowy wykaz leków, wyrobów medycznych wydawanych bezpłatnie dla żołnierzy

Dnia 14 października 2022 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 września 2022 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC oraz wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych, systemów i zestawów zabiegowych wydawanych bezpłatnie osobom uprawnionym.

Wykaz produktów leczniczych wydawanych bezpłatnie osobom uprawnionym został określony w załącznikach do rozporządzenia.Wykaz produktów leczniczych wydawanych bezpłatnie osobom uprawnionym został określony w załącznikach do rozporządzenia.

Informacje zawarte w rozporządzeniu

Rozporządzenie określa:

  1. wykaz produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC oraz wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych, systemów i zestawów zabiegowych wydawanych bezpłatnie osobom uprawnionym (żołnierzom odbywającym zasadniczą służbę wojskową oraz pełniącym służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny);
  2.  sposób i tryb finansowania ponoszonych kosztów.

Wykaz produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC, wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych, systemów i zestawów zabiegowych wydawanych bezpłatnie osobom uprawnionym został określony w załącznikach do rozporządzenia. Znajdują się tam m.in. leki stosowane w chorobach układu oddechowego, sercowo-naczyniowego, pokarmowego, a także wyroby medyczne i wyposażenie wyrobów medycznych stosowane przy uszkodzeniach skóry.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Czytaj także: Interpelacja w sprawie braku dostępności leków przeciwbólowych 

Finansowanie

Koszty produktów leczniczych, wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych, systemów i zestawów zabiegowych wydawanych osobom uprawnionym są finansowane przez ustanowionego przez Ministra Obrony Narodowej dysponenta środków budżetu państwa, realizującego płatności z tego tytułu, na którego zaopatrzeniu pozostają osoby uprawnione.

Wydawanie produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz wyposażenia wyrobów medycznych, systemów i zestawów zabiegowych jest realizowane przez podmioty lecznicze będące jednostkami budżetowymi lub jednostkami wojskowymi.

W przypadku braku możliwości realizacji uprawnienia w sposób określony w ustawie zwrotu kosztów produktów nabytych samodzielnie przez osobę uprawnioną dokonuje dysponent na podstawie faktury zakupu wystawionej na tę osobę. Środki finansowe w wysokości wynikającej z faktury są w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury przekazywane przez dysponenta bezpośrednio do rąk osoby uprawnionej albo w formie bezgotówkowej na wskazany przez tę osobę rachunek bankowy.

Czytaj także: Paragraf na dziś – farmaceuta jako funkcjonariusz publiczny 

Źródło: PM/ GOV